0

publicatie: Prestatie-eisen Gesloten geveldelen

Voorwoord

Voorwoord

Het is van groot belang dat de kwaliteit van de woningvoorraad op een verantwoord peil blijft. Dat vereist technische, organisatorische en financiële inspanningen. Het gaat daarbij om een complexe materie, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. In een serie publicaties over prestatiegericht samenwerken bij het planmatig onderhoud van vastgoed biedt SBR alle basisinformatie die nodig is om een eigentijdse, dat wil zeggen prestatiegerichte, onderhoudsstrategie te realiseren.

Het gaat nadrukkelijk om basisinformatie, dat wil zeggen informatie waarmee professionals hun organisatie kunnen sturen in de richting van een prestatiegerichte aanpak. Daarbij is rekening gehouden met de situatie dat organisaties in deze branche veelal betrokken zijn bij een veranderingsproces. Voor de verschillende ontwikkelingsfasen van dit proces – van zuiver traditioneel tot volledig prestatiegericht – worden modellen aangereikt ter ondersteuning van het ontwikkelen van een eigen aanpak. Als zodanig is het een uniek hulpmiddel in de wereld van het vastgoedbeheer.
Omdat verstrekking van basisinformatie over de organisatorische aspecten van een prestatiegerichte aanpak van een andere orde is dan de praktische invulling van de prestatieovereenkomsten, is gekozen voor twee afzonderlijke (maar wel samenhangende) publicatieniveaus:

 1. Algemene basisinformatie over prestatiegericht samenwerken bij het technisch beheer van vastgoed. Deze informatie is betrekkelijk onafhankelijk van het bouwdeel of van het type onderhoud.
 2. Bouwdeelgebonden basisinformatie in de vorm van prestatie-eisen. Elk bouwdeel is op dit niveau met een eigen publicatie vertegenwoordigd.

Deze publicatie behoort tot de tweede categorie en betreft de prestatie-eisen voor gesloten geveldelen.
Met de verstrekte basisinformatie kunnen voor dit bouwdeel prestatie-eisen worden geformuleerd. Ook is aangegeven hoe deze eisen in een prestatieovereenkomst kunnen worden vastgelegd.

De serie ‘Basisinformatie voor prestatiegericht samenwerken’ is tot stand gekomen als onderdeel van het programma ‘Vernieuwend Ruimtegebruik’ van Habiforum; deelproject ‘Prestatiegerichte samenwerkingsvormen in het technisch beheer van woningen (5.11)’. Tevens maakt dit project deel uit van het onderzoeksprogramma Corpovenista, dat loopt tot en met 2007.

In de begeleidingscommissie van dit deelonderzoek waren de woningcorporaties Vivare, Portaal, Ymere, Staedion, De Woonplaats, Woonbron en Vestia en SBR vertegenwoordigd. Daarnaast is dank verschuldigd aan J. Koek van J. Koek Gevelconsultancy, R. van Boxtel van de Landelijke Specialisten Gevelisolatie Branchevereniging (LSGI), Dr. T.G. Nijland van TNO Bouw en Ondergrond en Prof.ir. R.P.J. van Hees van de Faculteit Bouwkunde TU Delft en TNO Bouw en Ondegrond, voor hun inbreng.

De begeleidingscommissie was als volgt samengesteld:

 • R.C.J.H. Gerritsen, Vivare, Arnhem
 • ir. A.A.H. van de Sande-Hamers, Vivare, Arnhem
 • E. Kunst, Portaal Eemland, Amersfoort
 • ir. P.C.H. van der Laan, Ymere, Amsterdam
 • ir. A. Kabbaj, Staedion, Den Haag
 • D. Roetert Steenbruggen, De Woonplaats, Enschede
 • ir. D. Gerlof, Woonbron Delft, Delft
 • K. van Staveren, Vestia Bouw, Wateringen
 • dr. ir. A. Straub, rapporteur, Onderzoeksinstituut OTB, Delft
 • dr. ir. G.A.M. Vijverberg, voorzitter, Onderzoeksinstituut OTB, Delft
 • drs. J.H. van Mossel, Onderzoeksinstituut OTB, Delft
 • ir. J.J. Vingerling, projectmanager, SBR, Rotterdam
 • ir. K. Smallenburg, projectmanager, SBR, Rotterdam.