0

publicatie: Basisinformatie Bouwkundig Onderhoud (PGS)

1. Ontwikkeling van basisinformatie

1 Ontwikkeling van basisinformatie

1.1 Inleiding

Professionele vastgoedbeheerders, bijvoorbeeld woningcorporaties, en onderhoudsbedrijven zijn op zoek naar duurzame samenwerkingsvormen, die beide partijen voordelen kunnen opleveren. Het Onderzoeksinstituut OTB voert onderzoek uit naar prestatiegerichte samenwerkingsvormen. Hierover is gerapporteerd in ‘Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud; Handreiking tot betere samenwerking tussen vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven’.1 Volgende publicaties bouwen hierop voort met een verdere uitwerking van verschillende prestatiegerichte samenwerkingsvormen voor bouwkundig onderhoud. Dat gebeurt in twee niveaus:

Vijverberg, Straub en Korse, 2003.
  • basisinformatie die onafhankelijk is van de kenmerken van een bouwdeel;
  • basisinformatie die afhankelijk is van de kenmerken van een bouwdeel (type bouwdeel, materiaalsoort en dergelijke).

Deze publicatie betreft de bouwdeelonafhankelijke basisinformatie voor prestatiegericht samenwerken bij bouwkundig onderhoud en behandelt het technisch beheer, de inkoop en alle andere onderdelen die de opdrachtgever in een prestatiegerichte onderhoudsovereenkomst moet regelen. Op basis van deze informatie en de bouwdeelafhankelijke basisinformatie die in afzonderlijke, bij deze publicatie behorende delen is opgenomen kunnen prestatieovereenkomsten worden samengesteld.2 De wensen en eisen van opdrachtgevers, in het bijzonder woningcorporaties, vormen de uitgangspunten voor de bouwdeelonafhankelijke basisinformatie. De toepassing van prestatieovereenkomsten die hierop zijn gebaseerd, brengt met zich mee dat de inkoopprocessen en de technisch beheerprocessen op een andere wijze ingevuld moeten worden dan bij traditioneel inkopen en aanbesteden van onderhoud gebruikelijk is.

Prestatieovereenkomst wordt hier als koepelbegrip gebruikt. Juridisch gezien kunnen onderdelen van de overeenkomst geregeld worden in bijvoorbeeld projectongebonden raamovereenkomsten en in projectgebonden prestatieopdrachten.

1.2 Werkwijze

De bouwdeelonafhankelijke basisinformatie is gebaseerd op kennis van en ervaring met prestatiegerichte samenwerkingsvormen van de woningcorporaties en onderhoudsbedrijven die bij het in de inleiding vermelde onderzoek betrokken zijn. Als uitgangspunt voor de opzet van de bouwdeelonafhankelijke basisinformatie en de daarin uitgewerkte prestatiegerichte samenwerkingsvormen zijn beleidsuitgangspunten en ontwikkelingsfasen van de woningcorporaties genomen. De basisinformatie is zodanig opgezet dat opdrachtgevers, opdrachtnemers en mogelijke andere partijen, bijvoorbeeld adviseurs, dezelfde uitgangspunten kunnen hanteren en dezelfde betekenis kunnen toekennen aan de gehanteerde begrippen.
De uitwerkingen zullen in de praktijk per woningcorporatie blijven verschillen, bijvoorbeeld als gevolg van de organisatiestructuur, de grootte, de organisatiecultuur en de algemene beleidsuitgangspunten.
De Nederlandse voornorm NVN-ENV 13269 Onderhoud – Leidraad voor het opstellen van onderhoudscontracten (Maintenance – Guideline on preparation of maintenance contracts) bleek ook goed toepasbaar voor de basisinformatie voor prestatiegericht samenwerken. Daartoe zijn enkele onderdelen toegevoegd en zijn andere weggelaten. In de basisinformatie wordt, gezien de aard van het onderwerp, veel aandacht besteed aan de doelstellingen, de definities en – in de daarbij behorende bouwdeelgerichte uitwerkingen – de technische afspraken.