0

publicatie: Basisinformatie Bouwkundig Onderhoud (PGS)

Woord vooraf

Woord Vooraf

Het is van groot belang dat de kwaliteit van de woningvoorraad op een verantwoord peil blijft. Dat vereist inspanningen in zowel technisch, organisatorisch als financieel opzicht. Het gaat om een complexe materie, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. In een serie publicaties over prestatiegericht samenwerken bij het onderhoud van vastgoed, biedt SBR de professionals die betrokken zijn bij het planmatig onderhoud alle basisinformatie die nodig is om een eigentijdse, dat wil zeggen prestatiegerichte, onderhoudsstrategie te realiseren.

Het gaat nadrukkelijk om basisinformatie, dat wil zeggen geen standaardsjablonen, maar informatie over de fundamentele kenmerken van een prestatiegerichte aanpak. Daarbij is rekening gehouden met de situatie waarin de betrokken partijen in de praktijk veelal verkeren: organisaties die in meerdere of mindere mate betrokken zijn bij een veranderingsproces en die zich in verschillende fasen van ontwikkeling kunnen bevinden. Voor de verschillende ontwikkelingsfasen – van zuiver traditioneel tot volledig prestatiegericht – worden modellen aangereikt ter ondersteuning van het ontwikkelen van een eigen aanpak. Als zodanig is het een uniek hulpmiddel in de wereld van het vastgoedbeheer.

Omdat de basisinformatie over de organisatorische aspecten van een prestatiegerichte aanpak van een andere – maar wel onverbrekelijk daaraan verbonden – orde is dan de praktische invulling van de prestatieovereenkomsten, zijn de publicaties gescheiden in twee niveaus:

 1. Algemene basisinformatie over prestatiegericht samenwerken bij het technisch beheer van vastgoed. Deze informatie is betrekkelijk onafhankelijk van het bouwdeel of van het type onderhoud.
 2. Bouwdeelgebonden basisinformatie in de vorm van prestatie-eisen. Elk bouwdeel is op dit niveau met een eigen publicatie vertegenwoordigd.

Deze publicatie behoort tot de eerste categorie en helpt de gebruiker bij het kiezen van een samenwerkingsmodel en de uitwerking tot een prestatieovereenkomst voor bouwkundig onderhoud. In een reeks publicaties uit de tweede categorie wordt deze basis doorgetrokken naar bouwdeelspecifieke niveaus, zoals gevels en daken.

De serie publicaties rond het thema ‘prestatiegericht samenwerken’ is tot stand gekomen als onderdeel van het programma ‘Vernieuwend Ruimtegebruik’ van Habiforum; deelproject ‘Prestatiegerichte samenwerkingsvormen in het technisch beheer van woningen (5.11)’. Tevens maakt dit project deel uit van het onderzoeksprogramma Corpovenista, dat tot en met 2007 loopt.

In de begeleidingscommissie van dit deelonderzoek waren vertegenwoordigd de woningcorporaties Vivare, Portaal, Ymere, Staedion, De Woonplaats, Delftwonen, Vestia en SBR.
Daarnaast is dank verschuldigd aan de WVB en de heer mr. A.P.C.F. Doggen, directeur Adviescentrum Aanbestedingen B&U, voor hun inbreng.

De begeleidingscommissie was als volgt samengesteld:

 • R.C.J.H. Gerritsen, Vivare, Arnhem
 • A. van de Sande, Vivare, Arnhem
 • E. Kunst, Portaal Eemland, Amersfoort
 • ir. P.C.H. van der Laan, Ymere, Amsterdam
 • N. van der Linden, Staedion, Den Haag
 • F. Kabbaj, Staedion, Den Haag
 • D. Roetert Steenbruggen, De Woonplaats, Enschede
 • D. Gerlof, Delftwonen, Delft
 • K. van Staveren, Vestia Bouw, Wateringen
 • dr. ir. A. Straub, rapporteur, Onderzoeksinstituut OTB, Delft
 • dr. ir. G.A.M. Vijverberg, rapporteur, Onderzoeksinstituut OTB, Delft
 • drs. J.H. van Mossel, rapporteur, Onderzoeksinstituut OTB, Delft
 • ir. J.J. Vingerling, projectmanager, SBR, Rotterdam