0

publicatie: Prestatie-eisen kozijnen, ramen, deuren en puien met ondergronden van hout, metaal en kunststof (PGS)

Woord Vooraf

Woord vooraf

Het is van groot belang dat de kwaliteit van de woningvoorraad op een verantwoord peil blijft. Dat vereist inspanningen in zowel technisch, organisatorisch als financieel opzicht. Het gaat om een complexe materie, waarbij verschillende partijen betrokken zijn.
In een serie publicaties over prestatiegericht samenwerken bij het onderhoud van vastgoed biedt SBR de professionals die betrokken zijn bij het planmatig onderhoud alle basisinformatie die nodig is om een eigentijdse, dat wil zeggen prestatiegerichte, onderhoudsstrategie te realiseren.

Het gaat nadrukkelijk om basisinformatie, dat wil zeggen geen standaardsjablonen, maar informatie over de fundamentele kenmerken van een prestatiegerichte aanpak. Daarbij is rekening gehouden met de situatie waarin de betrokken partijen in de praktijk veelal verkeren: organisaties die in meerdere of mindere mate betrokken zijn bij een veranderingsproces en die zich in verschillende fasen van ontwikkeling kunnen bevinden. Voor de verschillende ontwikkelingsfasen – van zuiver traditioneel tot volledig prestatiegericht – worden modellen aangereikt ter ondersteuning van het ontwikkelen van een eigen aanpak. Als zodanig is het een uniek hulpmiddel in de wereld van het vastgoedbeheer.

Omdat de basisinformatie over de organisatorische aspecten van een prestatiegerichte aanpak van een andere orde is dan de praktische invulling van de prestatieovereenkomsten, is gekozen voor twee afzonderlijke (maar wel samenhangende) publicatieniveaus:

 1. Algemene basisinformatie over prestatiegericht samenwerken bij het technisch beheer van vastgoed. Deze informatie is betrekkelijk onafhankelijk van het bouwdeel of van het type onderhoud.
 2. Bouwdeelgebonden basisinformatie in de vorm van prestatie-eisen. Elk bouwdeel is op dit niveau met een eigen publicatie vertegenwoordigd.

Deze publicatie behoort tot de tweede categorie en betreft de geveldelen kozijnen, ramen, deuren en puien, evenals de afwerking daarvan op verschillende ondergronden. Het bevat een grote hoeveelheid basisinformatie, zowel voor het opstellen van prestatieeisen als over de wijze waarop die in een prestatiecontract kunnen worden vastgelegd.

De serie publicaties rond het thema ‘prestatiegericht samenwerken’ is tot stand gekomen als onderdeel van het programma ‘Vernieuwend Ruimtegebruik’ van Habiforum; deelproject ‘Prestatiegerichte samenwerkingsvormen in het technisch beheer van woningen (5.11)’. Tevens maakt dit project deel uit van het onderzoeksprogramma Corpovenista, dat tot en met 2007 loopt.

In de begeleidingscommissie van dit deelonderzoek waren vertegenwoordigd SBR en de woningcorporaties Vivare, Portaal, Ymere, Staedion, De Woonplaats, Delftwonen en Vestia. Daarnaast is dank verschuldigd aan de WVB en de heer H. Jellema van het Verf Advies Centrum, voor hun inbreng.

De begeleidingscommissie was als volgt samengesteld:

 • R.C.J.H. Gerritsen, Vivare, Arnhem
 • A. van de Sande, Vivare, Arnhem
 • E. Kunst, Portaal Eemland, Amersfoort
 • ir. P.C.H. van der Laan, Ymere, Amsterdam
 • N. van der Linden, Staedion, Den Haag
 • F. Kabbaj, Staedion, Den Haag
 • D. Roetert Steenbruggen, De Woonplaats, Enschede
 • D. Gerlof, Delftwonen, Delft
 • K. van Staveren, Vestia Bouw, Wateringen
 • dr. ir. A. Straub, rapporteur, Onderzoeksinstituut OTB, Delft
 • dr. ir. G.A.M. Vijverberg, voorzitter, Onderzoeksinstituut OTB, Delft
 • drs. J.H. van Mossel, Onderzoeksinstituut OTB, Delft
 • ir. J.J. Vingerling, projectmanager, SBR, Rotterdam