0

publicatie: Proces en prestatie-eisen liftinstallaties (PGS)

Woord vooraf

Woord vooraf

Het is van groot belang dat de kwaliteit van de woningvoorraad op een verantwoord peil blijft. Dat vereist technische, organisatorische en financiële inspanningen. Het gaat daarbij om een complexe materie, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. In een serie publicaties over prestatiegericht samenwerken bij onderhoud van vastgoed biedt SBR alle basisinformatie die nodig is om een eigentijdse, dat wil zeggen prestatiegerichte, onderhoudsstrategie te realiseren.
Het gaat nadrukkelijk om basisinformatie, dus informatie waarmee professionals hun organisatie kunnen sturen in de richting van een prestatiegerichte aanpak. Daarbij is rekening gehouden met de situatie dat organisaties in deze branche veelal betrokken zijn bij een veranderingsproces. Voor de verschillende ontwikkelingsfasen van dit proces – van zuiver traditioneel tot volledig prestatiegericht – worden modellen aangereikt ter ondersteuning van het ontwikkelen van een eigen aanpak. Als zodanig is het een uniek hulpmiddel in de wereld van het vastgoedbeheer.
Deze publicatie betreft het proces en de prestatie-eisen voor liftinstallaties.

Verantwoording
De serie ‘Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud’ is tot stand gekomen als onderdeel van het programma ‘Vernieuwend Ruimtegebruik’ van Habiforum, deelproject ‘Prestatiegerichte samenwerkingsvormen in het technisch beheer van woningen (5.11)’. Tevens maakt dit project deel uit van het onderzoeksprogramma Corpovenista, dat loopt tot en met medio 2008.
In de begeleidingscommissie van dit deelonderzoek waren de woningcorporaties Vivare, Portaal, Ymere, Staedion, De Woonplaats, Woonbron, De Key, Mitros en Vestia, en SBR vertegenwoordigd. De begeleidingscommissie was als volgt samengesteld:

 • ir. A.A.H. Hamers, Vivare, Arnhem
 • E. Kunst, Portaal Eemland, Amersfoort
 • dr. J.H. van Mossel, Ymere, Amsterdam
 • R. Spierenburg, Ymere, Amsterdam
 • R. Janssen, Staedion, Den Haag
 • ir. A. Kabbaj, Staedion, Den Haag
 • D. Roetert Steenbruggen, De Woonplaats, Enschede
 • ir. D. Gerlof, Woonbron Delft, Delft
 • K. van Staveren, Vestia, Rotterdam
 • ing. A. Ernst, Mitros, Utrecht
 • R. Sierink, Mitros, Utrecht
 • J. van der Spek, De Key, Amsterdam
 • dr. ir. A. Straub, rapporteur, Onderzoeksinstituut OTB, Delft
 • ir. G.G. van Dijk, voorzitter, projectmanager SBR, Rotterdam

Daarnaast is dank verschuldigd aan A.W. Bos MBA van Bos Consultancy voor zijn inbreng.