0

publicatie: Duurzaam onderhouden (PGS)

Woord vooraf

Woord vooraf

De vastgoedonderhoudsmarkt verandert snel. Opdrachtgevers richten zich steeds meer op hun kernactiviteiten en zijn in toenemende mate 'consumenten' van beheer en onderhoud. Voor de uitvoerende taken op dit gebied zoeken zij gespecialiseerde bedrijven als partner. Het managen van kwaliteit en kosten rondom een project wordt er niet gemakkelijker op. Bovendien speelt de factor 'duurzaam' bij prestatiegericht samenwerken een steeds belangrijkere rol.

Een groeiend aantal hittegolven, smeltende ijskappen, enorme hoeveelheden neerslag... de ongemakkelijke waarheid? De wereld merkt dat er iets verandert in het klimaat. Overheden komen in beweging: strengere eisen aan het energiegebruik moeten leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot.
De milieubelasting van bouwwerken staat overal op de agenda. Duurzaam bouwen maakt snel opgang.

Als het gaat om de milieubelasting van gebouwen, verliezen we het onderhoud nog wel eens uit het oog. Onterecht, als je bedenkt dat het aantal woningen in Nederland dat we jaarlijks onderhouden, ongeveer 100 keer zo groot is als het aantal dat we in diezelfde tijd bouwen. Dus als we op nationale schaal de milieubelasting van gebouwen terug willen dringen, is onderhoud zeker een factor die we mee moeten nemen.

Deze SBR-publicatie is bedoeld voor onderhouders van vastgoed en geeft hen handvatten voor het terugdringen van milieubelasting tijdens hun werk. Vooral het onderhoud van geveldoorbrekingen krijgt aandacht.

Uitgaande van het terugdringen van de milieubelasting van gebouwen, zijn meerdere onderhoudsstrategieën mogelijk. Afstemming van het prestatieniveau op de resterende levensduur is er één. Een andere is om onderhoudsmomenten te benutten om ingrepen te doen die voordelig zijn voor het milieu, bijvoorbeeld het aanbrengen van HR++-glas als de kozijnen toch al vervangen worden.

Naast aandacht voor de diverse strategieën, gaat deze publicatie in op hoe de prestatie-eisen kunnen worden afgestemd op duurzaam onderhoud; hierbij wordt zowel het milieubewustzijn van de vastgoedbeheerders als ook van de onderhoudsbedrijven besproken. Ook de milieueffecten van de diverse onderhoudsscenario's komen aan bod. Ten slotte worden prestatiegericht onderhoud en traditioneel onderhoud vergeleken via een interessante casestudie. Beide aanpakken worden vergeleken op hun milieukwaliteit. De onderhoudsplanning betreft een periode van 40 jaar, van 2006 tot 2046.

Het behalen van de CO2 doelstellingen in de gebouwde omgeving staat of valt met wat we de komende jaren in de bestaande bouw voor elkaar krijgen. En dus met ons vermogen om een veelheid van maatregelen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming mee te laten lopen met de natuurlijke momenten van onderhoud aan gebouwen. Dat lijkt een open deur. Een ieder die betrokken is bij onderhoud van vastgoed weet dat het apart uitvoeren van vergaande energiebesparingsmaatregelen in gebouwen leidt tot hoge kosten, terwijl uitvoering op natuurlijke momenten, in samenhang met geplande onderhoudsmaatregelen en vervangingen, vaak kan met beperkte meerkosten. Toch is de praktijk weerbarstig! Ik hoop en vertrouw er op dat deze publicatie er aan bijdraagt dat we de dingen die we doen in het onderhoud ánders, slimmer, gaan doen en dat we daarmee onze klimaatdoelstellingen realistisch kunnen maken.

Rik Grashoff
Duurzaamheidsambassadeur woningcorporatie Woonbron
Lid Platform Energiebesparing Gebouwde Omgeving