0
 • Rapport 2006-3 Recyclingbrekerzand en fijne fractie beton- en menggranulaat als toeslagmateriaal voor beton
 • Volgend Hoofdstuk

publicatie: Rapport 2006-3 Recyclingbrekerzand en fijne fractie beton- en menggranulaat als toeslagmateriaal voor beton

Voorwoord

Voorwoord

Granulaten vervaardigd uit bouw- en sloopafval (BSA) worden tot nu toe voornamelijk toegepast als funderingsmateriaal in de wegenbouw. Bij de producenten van BSA-granulaten bestaat behoefte aan een tweede grootschalig potentieel afzetgebied. Daarnaast staat de winning van grof zand en grind uit de Nederlandse bodem vanuit maatschappelijke, landschappelijke en ecologische belangen onder steeds grotere druk. Geschikte alternatieven voor deze primaire toeslagmaterialen voor beton zijn daarom dringend gewenst. De toepassing van BSA-materialen als fijn en grof toeslagmateriaal in beton ligt daarmee voor de hand.
Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft de CUR al in een eerder stadium onderzoek uitgevoerd naar de geschiktheid van breker- en zeefzand als fijn toeslagmateriaal voor beton.
Op basis van karakterisering en betontechnologisch onderzoek concludeerde CUR-onderzoekscommissie B 69 dat rivierzand is te vervangen door zowel gewassen als ongewassen recyclingbrekerzand, zonder dat de onderzochte eigenschappen van het daarmee vervaardigde beton(specie) te sterk afnemen. Om de gebruikers van recyclingbrekerzand de gewenste informatie te verschaffen over de consequenties van de vervanging van betonzand is CUR-commissie C 107C 'Recyclingbrekerzand en fijne fractie van beton- en menggranulaat' ingesteld. Op basis van de perspectiefvolle resultaten van B 69 heeft commissie C 107C een uitgebreid vervolgonderzoek uitgevoerd naar de duurzaamheid en constructieve eigenschappen van beton met BSA-zanden als gedeeltelijke vervanger van rivierzand. In dit vervolgonderzoek zijn de volgende BSA-zanden betrokken:

 1. Ongewassen recyclingbrekerzand 0/4 mm, waarin tegenwoordig vanwege een aangepaste procesvoering eveneens brekerzeefzand aanwezig is.
 2. Ongewassen menggranulaat 0/10 mm, geproduceerd uit minimaal 50% (V/V) gebroken betonpuin en maximaal 50% (V/V) gebroken metselwerkpuin. Aangeleverd monster bevatte ca. 20% (V/V) gebroken metselwerkpuin; bij één betonmengsel is dit gehalte opgehoogd naar 50% (V/V).
 3. Ongewassen betongranulaat 0/10 mm, geproduceerd uit 100% gebroken betonpuin.

Uit het onderzoek moet de invloed van (gedeeltelijke) vervanging van betonzand door recyclingbrekerzand, betongranulaat 0/10 of menggranulaat 0/10 op de constructieve eigenschappen en duurzaamheid van daarmee vervaardigd beton worden vastgesteld. Dit is onderzocht bij 20% (V/V) en 50% (V/V) vervanging en de sterkteklassen B25 en B35. De ontwikkelde kennis is tevens gebruikt voor het opstellen van CUR-Aanbeveling 106. Hierin is de toepassing van deze BSA-zanden als fijn toeslagmateriaal voor beton geregeld, als aanvulling op bestaande betonvoorschriften.

Bij het verschijnen van dit rapport was CUR-commissie C 107C als volgt samengesteld:

ir. J. Stroband, voorzitter Bekker en Stroband B.V.
dr. ir. G. van der Wegen, secretaris/rapporteur INTRON B.V.
ing. L. Bakker Provincie Flevoland
P.W.J.M. Creemers BFBN
ing. A.C. Kok BRBS
dr. H.S. Pietersen Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
H.A. Rijnsburger Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
ing. R. Sagel COB/Stadswerk (Bouwtoezichten)
drs. P. Broere, corresponderend lid BRBS
ir. H. Ouwerkerk, corresponderend lid VOBN
ir. J.A.L. Put, corresponderend lid Branchevereniging Mobiele Recycling
drs. P. van der Veeken, corresponderend lid IZGP
drs. E. Vega, coördinator CUR
prof. ir. J.H. van Loenen, mentor CUR

CUR Bouw & Infra dankt de volgende partijen die met hun financiële bijdragen dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt:

 • Bouwdienst RWS
 • BRBS
 • VOBN
 • BFBN
 • Stichting Fonds FCO/GWW
 • RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde
 • Provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen en Flevoland

december 2006
Het bestuur van CURNET

 • Rapport 2006-3 Recyclingbrekerzand en fijne fractie beton- en menggranulaat als toeslagmateriaal voor beton
 • Volgend Hoofdstuk