0

publicatie: Richtlijn onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

Voorwoord

Voorwoord

Houten heipalen zijn onderdeel van de geschiedenis en het culturele erfgoed van Nederland. Op instabiele bodems staan veel gebouwen, waaronder honderden jaren oude monumenten, op houten palen. Ook duizenden woningen zijn gefundeerd op houten palen en de laatste decennia zijn in toenemende mate eigenaren van deze panden onverwacht geconfronteerd met het resultaat van een langjarig proces van veroudering van hun fundering. Een grote kapitaalinjectie voor funderingsherstel is dan noodzakelijk om de stabiliteit van het pand te waarborgen. Daarom is een goed inzicht in de kwaliteit van een houten paalfundering noodzakelijk. Die kwaliteit kan bepaald worden door een funderingsonderzoek. Eén breed gedragen richtlijn voor het uitvoeren van funderingsonderzoek kan het vertrouwen in de kwaliteit van het onderzoek vergroten. De richtlijn kan onterechte sloop of niet noodzakelijk funderingsherstel voorkomen.

Aangezien de noodzaak voor een goede beoordeling van houten funderingen al jaren in de branche wordt gevoeld, is direct bij de oprichting van de brancheorganisatie F3O het initiatief genomen om hiervoor een richtlijn te op te stellen. Een richtlijn omdat het funderingsonderzoek vaak over een oude en niet volgens de huidige normen ontworpen constructie gaat die in vele opzichten buiten de bestaande regelgeving valt en waarvan de beoordeling een specifieke en complexe zaak is. De richtlijn is opgesteld door een interdisciplinair team van wetenschappers en praktijkmensen. Door deze samenstelling was de meeste actuele kennis beschikbaar om de complexiteit van interacties tussen houten palen, pand en bodem in een werkbare richtlijn om te zetten. Binnen het onderzoek en beoordeling van funderingen is deze richtlijn voor houten paalfunderingen onder gebouwen de eerste uit een serie. Andere relevante richtlijnen gaan over funderingen op staal en funderingen onder waterbouwkundige constructies.

Bij de totstandkoming van deze richtlijn is met een open structuur gewerkt. De commissieleden hebben zich vrijwillig aangemeld uit de leden van F3O, onder voorzitterschap van een F3O bestuurslid heeft de commissie de richtlijn opgesteld en is deze ter goedkeuring voorgedragen aan alle leden en participanten van F3O. Na verwerking van de kritiek is de richtlijn bekrachtigd door het bestuur. Jaarlijks wordt de richtlijn geëvalueerd door de commissie. Wijzigingsvoorstellen worden aan de ledenvergadering voorgelegd ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt de richtlijn aangepast.

Bij het samenstellen van deze publicatie was de samenstelling van de F3O commissie als volgt: René Klaassen (SHR, voorzitter), Ariën Heddes (Lankelma), Herman Keijer (FUGRO Ingenieursbureau), Peter den Nijs (Wareco), Jan-Willem Oome (Techniek en Methode), Frans Sas (Stadsdeel Zuid-Amsterdam), Jan Stoker (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam), Hans de Wit (Funderingswinkel).

Versie 1 van deze richtlijn is alleen op de website van F3O gepubliceerd. In deze versie 2 zijn correcties doorgevoerd en een aantal aanpassingen aangebracht in vooral hoofdstuk 1 en 3 (Gebruik richtlijn en beoordeling). Deze zijn verwerkt op basis van opmerkingen uit de branche gedurende het eerste jaar dat deze richtlijn is gebruikt. Tevens zijn de verwijzingen naar de geotechnische normen aangepast aan de Eurocode.

Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze richtlijn kunnen worden gemeld aan het bestuur van F3O en zullen in overweging worden genomen bij mogelijke toekomstige versies. Klachten over onderzoek dat uitgevoerd is conform deze richtlijn kunnen gemeld worden aan het bestuur van F3O. De klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld. U kunt uw mail sturen naar: F3O secretaris info@f3o.nl