0

publicatie: Richtlijn risicogestuurd grondonderzoek

Voorwoord

Voorwoord

Voor de technologische uitdaging die de aanleg van infrastructuur (niet alleen op zachte bodem) met zich meebrengt is het van vitaal belang om op de juiste momenten in het ontwerpproces te kunnen beschikken over grondonderzoek van de juiste omvang en samenstelling.

In klassieke contractvormen is er sprake van één partij die het ontwerp maakt, en die rechtstreeks op basis van eigen expertise in overleg met de opdrachtgever kan vaststellen welk grondonderzoek voor een bepaald project noodzakelijk is. In veel huidige contractvormen is de afstand tussen ontwerper en opdrachtgever groter geworden. Bovendien moet veelal door meerdere partijen, nog voorafgaand aan contractvorming, een ontwerp worden gemaakt. In die gevallen is het voor alle betrokken partijen van belang dat eenduidig kan worden vastgesteld wat er aan grondonderzoek nodig is voor elke fase van het project.

Deze overwegingen hebben geleid tot de wens te komen tot voorliggende richtlijn. Voor het opstellen hiervan is een commissie samengesteld waaraan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers (aannemers én ingenieursbureaus) maar ook door kennisinstituten hebben deelgenomen. Gedurende de looptijd van het project hebben de volgende personen deelgenomen aan de commissie:

Naam Bedrijf/Instelling
Melinda van den Bosch BAM Infraconsult BV
Henk Brassinga Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau
Roel Brouwer VWS Geotechniek, later Terracon Funderingstechniek
Gilles Colard Movares
Jan van Dalen (rapporteur) Strukton Engineering BV
Jarit de Gijt (voorzitter) TU Delft / Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau
Stephan Gruijters TNO Bouw en Ondergrond
Otto Heeres Ballast Nedam
Marga Hoogvliet BAM Infraconsult BV
Johan de Jongh Heijmans
Wim Kannink TU Delft
Wouter Karreman Van Oord Dredging & Marine Contractors
Paul Litjens RWS Dienst Infrastructuur
Dominique Ngan-Tillard TU Delft
Auke van der Pal Prorail
Mark-Peter Rooduijn Fugro GeoServices B.V.
Joris van Ruijven Deltares
Ton Siemerink CUR Bouw & Infra
Léon Tiggelman BAM Infraconsult BV
Martijn van Vliet RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart
Bas Vos Hydronamic

Het rapport is gebaseerd op individuele bijdragen, geleverd door diverse commissieleden. Daarnaast is een bijdrage geleverd door Martin van Staveren van Deltares en VSRM.

In deze richtlijn wordt ingegaan op het totale grondonderzoek (hoeveelheid, locatie, soort, vorm) dat nodig is om risico's te kunnen schatten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de volgende verschillende typen projecten:

 • Bouwrijpmaken van terreinen
 • Lijninfra
 • Kleine kunstwerken
 • Grote kunstwerken: bruggen en viaducten
 • Overlaten
 • Sluizen
 • Tunnels en aquaducten
 • Polderconstructies
 • Bouwputten
 • Baggerwerken
 • Haveninfra (kademuren)
 • Haveninfra (steigers)
 • Leidingen

De focus van deze richtlijn ligt op de vraag welk deel van dit onderzoek door de opdrachtgever moet worden geleverd en in welke vorm.

Een deel van deze richtlijn, (de eerste 4 typen projecten uit de opsomming), hangt samen met de aanleg van wegen en bouwrijpmaken. Dit deel is in een eerder stadium tot stand gekomen in het kader van het CUR/CROW programma "Blijvend vlakke wegen". Later heeft, in het kader van het programma Geo-Impuls, uitbreiding naar de overige typen projecten plaatsgevonden; fase 2 van het project. Geo-Impuls is een door RWS geïnitieerd programma, dat tot doel heeft bij civiele projecten het falen vanuit de ondergrond sterk terug te dringen.