0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

publicatie: Termen en begrippen in de bouw

1 Geluid

1 Geluid

Symbool Eenheid Omschrijving
Leq dB Equivalent geluiddrukniveau
Lp dB Geluiddrukniveau
LpA dB(A) A-gewogen geluiddrukniveau
Lw dB Geluidvermogenniveau
p Pa Effectieve geluiddruk
W watt Geluidvermogen
I watt/m² Geluidintensiteit
R dB Luchtgeluidisolering
T s Nagalmtijd
T60 s Uitklinktijd
LN foon Luidheidsniveau
f Hz Frequentie
fn Hz Eigenfrequentie
f0 Hz Resonantiefrequentie
Ilu dB Isolatie-index voor luchtgeluid
Ico dB Isolatie-index voor contactgeluid
U m³/s Volumesnelheid
B Bodemfactor
Dgeo dB Afstandsverzwakking
Dbodem dB Bodemverzwakking
Cm dB Meteocorrectie

Absorberen (geluid)
to absorb
absorbieren
absorber

Het in zich opnemen van geluidenergie door een ander materiaal of constructie. Het resultaat daarvan is demping.

Gereflecteerd, geabsorbeerd en doorgelaten geluid.

a + r = 1 of a = 1 - r

Dus: wat niet wordt gereflecteerd wordt geabsorbeerd en andersom.

N.B.

De hoeveelheid geluid die wordt doorgelaten is doorgaans naar verhouding erg klein. Bij een normale halfsteens muur ca. een-tienduizendste van de opvallende geluidsenergie. Het doorgelaten geluid wordt bij absorptieproblemen daarom verwaarloosd.

Totale geluidsabsorptie = alle oppervlakte (S) vermenigvuldigen met de bij het betreffende materiaal behorende absorbtiecoëfficient (a).

A = a1S1 + a2S2 + a3S3 + .... [m² o.r.]

Absorberend materiaal
absorbent material
Schallschluckmaterial
matériaux absorbants
Materiaal dat geluidenergie kan opnemen door die te dissiperen als warmte.

Ondersteuning van het directe geluid door nuttige reflecties en het voorkomen van echo's door het aanbrengen van absorberend materiaal.

Absorberschot
absorbent layer
Schallschluckschicht
baffle acoustique
Pakket geluidabsorberend materiaal, aangebracht in een plenum tussen scheidingswand en bovengelegen vloer.

Achtergrondgeluid
residual noise
Systemeigengeräusch
bruit ambiant; bruit de fond
Het bij een betekenisvol geluid permanent aanwezige overige geluid.

Achtergrondruis
background noise.
Grundgeräusch
bruit; souffle de fond
Het bij een betekenisvol geluid permanent aanwezige diffuus geluid.

Afschermen
to shelter
schutzen
cloisonner
Het plaatsen van een object tussen bron en waarnemer om het geluiddrukniveau bij de waarnemer te verminderen.
Afscherming
shelter
Schutz
cloisonnement
Object tussen bron en waarnemer om de geluiddruk bij de waarnemer te verminderen.

Afstandsverzwakking
attenuation
Dumpfung
affaiblissement de distances
Overdrachtsverzwakking (dB) ten opzichte van het bronvermogen door geometrische golffrontuitbreiding.

Symbool: Dgeo

A-gewogen geluiddrukniveau
A-weighted sound pressure level,
A-bewerteter Schallpegel
niveau de pression acoustique pondéré A
Het voor de gevoeligheid van het oor gecorrigeerde geluiddrukniveau.
PA = effectieve A-gewogen geluiddruk [Pa]
P0 = referentiegeluiddruk of constante vergelijkingsdruk [20 µPa]

Akoestiek
architectural acoustics
Akustik
acoustique
1. Vakgebied dat zich bezig houdt met de bestudering van het geluid in de gebouwde omgeving.
2. De manier waarop geluid in een ruimte klinkt.

Akoestisch
acoustical
akustische
acoustique
Het geluid betreffende.

Akoestisch PvE
acoustical brief
akustisches Entwurfsprogramm
pro gramme des exigences acoustiques
Programma van Eisen betreffende het geluid met betrekking tot een gebouw.

Akoestische classificatie
acoustical classification
akustische Klassifikation
classification acoustique
Classificatie van ruimten op grond van hun (geluid)gevoeligheid.

Akoestische impedantie
acoustical impedance
akustische Impedanz
impédance acoustique
Verhouding van geluiddruk tot volumesnelheid (Pa ∙ s ∙ m-3 of Ns/m5).

Bodemfactor
layer factor
Bodeneinfluß
facteur du sol
Een dimensieloos getal B tussen 0 en 1, dat aangeeft welk deel verhard is uitgevoerd.
B = 1 : gehele bodemvlak bestaat uit absorberend materiaal
B = 0 : gehele bodem is verhard

Bodemverzwakking
floor attenuation
Bodendämpfung
affaiblissement du sol
Overdrachtsverzwakking (dB) ten opzichte van het vrije veld ten gevolge van de bodem. De bodemverzwakking is vooral afhankelijk van de bodemfactor (B) en de afstand tot de bron.

Bolbron
bulb source
Kugelstrahler
source sphérique
Geluidbron die zijn geluid alzijdig uitstraalt.

(Bouw)akoestiek
building acoustics
Bauakustik
acoustique du bâtiment
Vakgebied dat zich bezig houdt met de bestudering van het geluid in de gebouwde omgeving.

Bronsterkte
source strength
Sendepegel
intensité de to source
Algemene aanduiding voor het afgestraalde akoestische vermogen van een bron.

Buigslappe constructie
flexible construction
biegeweiche Platten
construction souple (à faible rigidité)
Constructie opgebouwd uit regelwerk met dunne platen en een spouw (met bij voorkeur daarin geluidabsorberend materiaal).

Coïncidentie
coincidence
Koinzidenzeffekt
coïncidence

De relatieve vermindering van de geluidreductie-index van een scheidingsconstructie bij een bepaalde frequentie onder de volgens de Massawet voorspelde waarde.

Beïnvloeding van de geluidisolatie door coïncidentie

N.B.

Bij zware wanden is de invloed van coincidentie vaak minder merkbaar. Voor lichte wanden kan men stellen dat de grensfrequentie voor coïncidentie boven 3000 Hz zou moeten liggen, omdat anders de 'dip' in de isolatie juist in het midden van het frequentiegebied valt (menselijke stem, enz.)

Constructiegeluid
construction noise
Körperschall
bruit de construction
Mechanische trillingsverschijnselen van vaste stoffen die constructie-onderdelen vormen.

Contactgeluid
impact noise
Stoßschall; Trittschall
bruit de choc

Geluid opgewekt door de gebouwconstructie rechtstreeks aan te stoten (lopen, trillingen van een draaiende machine, slaan van de deur etc.).

BRON → CONSTRUCTIE → LUCHT
Principe van contactgeluid

Contactgeluidisolatie
impact noise insulation
Trillschalldämmung
isolation aux bruit de contact
Alle constructieve maatregelen die contactgeluid proberen te voorkomen.

Continu geluid
continuous noise
kontinuierlicher Schalt
bruit continu
Een geluid met verwaarloosbaar kleine niveauvariaties binnen de waarnemingstijd.

dB(A)
dB (A)
dB(A)
dB (A)
Gefilterd drukniveau dat rekening houdt met de gevoeligheid van het menselijk oor voor de frequenties uit het hoorbaar spectrum.

Decibel
decibel
Dezibel
décibel
Eenheid voor geluiddrukniveau.

Dempen
dampening
dämpfen
amortir
Verminderen van een geluiddruk ten gevolge van dissipatie (omzetting van trillingsenergie in warmte).

Diffusie (geluid)
diffusion
Difffusität
diffusion
Verspreiding van geluid in alle richtingen. Zie ook geluidverstrooiing.

Diffuus geluidveld
diffuse acoustic field
diffuses Schallfeld
champ (acoustique) diffus
Situatie waarin het geluid uit alle richtingen komt.

Direct geluid
direct sound
DirektschaII
son direct
Overdracht van geluid volgens een directe weg.

Dissipatie
dissipation
Dissipation
dissipation
Verschijnsel waarbij een geluidgolf geabsorbeerd wordt en de energie van de trillende luchtdeeltjes wordt omgezet in warmte, meestal ten gevolge van wrijving.

Dissipatiecoëfficiënt
dissipation coefficient
Dissipationsgrad
coefficient de dissipation
Getalwaarde van
geluid gedeeld door invallend geluid.

Dode kamer
anechoic room
schalltoter Raum
chambre sourde
Echovrije ruimte.

Doorlatingscoëfficiënt
coefficient of permeability/ transmissibility
Koeffizient des Durchlässigkeit
coefficient de perméabilité
Getalswaarde van doorgelaten geluid gedeeld door invallend geluid.

Echo
echo
Echo; Wielerhall
écho
Reflectie die door zijn sterkte en late tijdstip van optreden hoorbaar is.

Effectieve geluiddruk
effective sound pressure
effektiver Schalldruck
pression acoustique effective/ efficace
De ervaren sterkte van geluid, uitgedrukt in de wortel uit het gemiddelde kwadraat van de geluiddruk.

Eigenfrequentie
natural frequency
Eigenfrequenz
fréquence propre
De frequentie (Hz) van een vrije trilling of een trilvorm van een systeem.

Emissiegetal
emission number
Emissionszahl
valeur à I'émission
Maat voor de sterkte van een geluidbron.

Equivalent geluiddrukniveau
equivalent sound level
äquivalente Schallschluckfläche
niveau sonore équivalent
De energie-inhoud van een fluctuerend geluid als maatstaf voor de (geluid-)hinder.
Symbool: Leq
Etmaalwaarde
daily value
(Dauerschallpegel)
valeur journalière
Maat voor geluidbelasting door verkeer per etmaal.

Flankerende geluidoverdracht
flanking transmission
Flankenübertragung
transmission latérale des bruits
Geluidoverdracht waarbij de door geluid opgewekte (buig)trillingen in een constructie worden doorgegeven aan een andere constructie die het geluid afstraalt in een andere ruimte.

Fluctuerend geluid
fluctuating sound
fluktuierender Schalt
bruit fluctuant
Een geluid waarvan het niveau voortdurend en in belangrijke mate varieert. De variaties kunnen zowel periodiek als niet-periodiek zijn.

Flutter echo
flutter echo
Flatterecho
flutter écho
Echo als gevolg van twee evenwijdige wanden die goed reflecteren en meer dan 7 meter van elkaar zijn verwijderd. Tussen deze wanden kan het geluid meerdere keren heen en weer kaatsen.

Foon
phon
Phon
phone
Eenheid waarin het luidheidsniveau wordt uitgedrukt.

Frequentie
frequency
Frequenz
fréquence
Aantal trillingen per seconde, uitgedrukt in Hertz
Symbool: f

Galm Zie nagalm.

Gehoorgrens
hearing treshold
Hörschwelle
seuils d'audibilité
Frequentiewaarden waarbinnen geluid door de mens waargenomen kan worden.

Geluid
sound
Schall
bruit
Drukverandering in lucht die door het menselijk oor kan worden waargenomen.

Geluidabsorbering
sound absorbtion
Schallschluckgrad/ Schallabsorption
absorption acoustique
Zie absorberen.

Geluidafstraling
noise radiation
Schallausstrahlung
Ie bruit royonné
Overdracht van geluid van oppervlak naar lucht.

Geluidbelasting
noise load
Schallpegel
exposition au bruit
Geluiddrukniveau waaraan een object blootgesteld wordt.

Geluidbron
sound source
Schallquelle
source de bruit; source sonore
Alles wat geluid veroorzaakt.

Geluidbrug
sound bridge
Schallbrücke
pont sonore
Verbindingselement tussen twee bouwdelen dat contactgeluid overdraagt tegen de bedoeling in.

Geluidcontour
noise contour
Linien gleicher äquivalenten Dauerschallpegel
courbe iso-bruit
Lijn van gelijke geluidbelasting in Kosten-Eenheid.

Geluiddempende materialen
mufflers; acoustical material
Schallschluckmaterial; Akustikmaterial
matériaux acoustiques / absorbants
Materialen die de eigenschap hebben het geluiddrukniveau te verminderen.

Geluiddemping
noise attenuation
Geräuschdämpfung; Schalldämpfung
insonorisation; amortissement du bruit
Het verminderen van het geluiddrukniveau door dissipatie.

Geluiddruk
sound pressure
Schalldruck
pression acoustique; pression sonore
De kracht die geluid uitoefent op een object, uitgedrukt in pascal.
Symbool: p

Geluiddrukniveau
sound pressure level
Schalldruckpegel
niveau de pression acoustique / sonore
Hoogte van de geluiddruk, uitgedrukt in dB en maat voor de luidheid.
Symbool: Lp
Lp = geluiddrukniveau
p = geluiddruk
p0 = referentiegeluiddruk, in het algemeen
2 ∙ 10-5 Pa
Lp = geluiddrukniveau [dB]
Lw = geluidvermogenniveau [dB]
A = geluidabsorberend oppervlak in m² open raam

Geluiddrukniveau, A-gewogen
A-weighted sound pressure level,
A-bewerteter Schallpegel
niveau de pression acoustique pondéré
Het voor de oorgevoeligheid gecorrigeerde geluiddrukniveau.
Symbool: LpA
pA = effectieve A-gewogen geluiddruk [Pa]
p0 = referentiedruk of constante vergelijkingsdruk [20 µPa]

Geluidgevoelige activiteiten
sound sensitive activities
schallempfindliche Tätigkeiten
activités sensibles aux bruits
Activiteiten die extra snel last hebben van geluidhinder.

Geluidgevoelige gebouwen
sound sensitive buildings
schallempfindliche Gebäude
bâtiments sensibles aux bruits
Gebouwen waarin geluidgevoelige activiteiten plaatsvinden.

Geluidgevoelige ruimten
sound sensitive rooms
schallempfindlicht Räume
espaces sensibles aux bruits
Ruimten waarin geluidgevoelige activiteiten plaatsvinden.

Geluidgevoeligheid
sound sensitivity
schallempfindlichkeit
sensibilité sonore
Mate waarin geluidhinder wordt ondervonden.

Geluidgolf
sound wave
akustische Welle
onde sonore
Trilling, heen- en weergaande beweging rond evenwichtsstand, die wordt voortgeplant en die afhankelijk van de trillingssterkte en -tempo door de mens wordt waargenomen als geluid.

Geluidhinder
noise nuisance
Lärmbel)stigung
gêne du bruit; nuisance du brult
Overlast ondervonden door geluid.

Geluidimmissie
sound immision
Schallimmisien
imission sonore
Opvallende geluidbelasting.

Geluidintensiteit
sound intensity
Schallintensität
intensité acoustique
De vermogensdichtheid (energie) van het geluid, uitgedrukt in W/m².
Symbool: I

Ii = Iρ + Iτ + Iδ
1 = Iρ/Ii + Iτ/Ii + Iδ/Ii
1 = ρ + τ + δ

Ii = invallende geluidintensiteit
Iρ = gereflecteerde geluidintensiteit
Iτ = doorgelaten geluidintensiteit
Iδ = gedissipeerde geluidintensiteit
ρ = reflectiefactor
τ = doorlatingsfactor
δ = dissipatiefactor

Geluidisolatie Zie geluidisolering.

Geluidisolering
sound insulation
Schallschutz
isolation acoustique
Materiaal of constructie om de transmissie van geluid tegen te houden of te verhinderen.
R = luchtgeluidisolatie [dB]
Ii = opvallende geluidintensiteit [W/m²]
Id = afgegeven geluidintensiteit [W/m²]
Ri = = geluidisolatie samengesteld vlak in dB in octaafband i
n = aantal deelvlakken
Si = oppervlak van deelvlak j in m²
S = totale oppervlak van het samengestelde vlak
Rj,i = geluidisolatie in dB van deelvlak j in octaaf band i
K = kierterm

Geluidlek
acoustic leak
Schallstreuung
fuites acoustiques
De plaats waar geluidoverdracht door of langs een constructie optreedt.

Geluidniveau (dB(A))
sound level
Schallpegel
niveau sonore
Zie geluiddrukniveau.

Geluidniveau, equivalent
equivalent sound level
äquivalente Schallschluckfläche
niveau sonore equivalent
De energie-inhoud van een fluctuerend geluid als maatstaf voor de (geluid)hinder.
Symbool: Leq
Geluidoverdracht Zie geluidvoortplanting.

Geluidoverdracht, flankerende
flanking transmission
Flankenubertragung
transmission latérale des brons
Geluidoverdracht waarbij de door geluid opgewekte (buig)trillingen in een constructie worden doorgegeven aan een andere constructie die het geluid afstraalt in een andere ruimte.

Geluidreducering
sound reduction
Schallreduktion
réduction du bruit
Het terugbrengen van het geluiddrukniveau.

Geluidspectrum
sound spectrum
Schallspektrum
spectre du bruit
Totaaloverzicht van de uitgesplitste frequenties van het geluid.

Geluidtransmissie
sound transmission
Schallübertragung
transmission acoustique
Geluiddoorlating door constructies.

Geluidtransport Zie geluidvoorplanting.

Geluidvermogen
sound power
Schallleistung
puissance sonore
Sterkte van een geluidbron in watt.
Symbool: W

Geluidvermogenniveau
sound power level
Schallleistungsniveau
niveau de puissance acoustique
Sterkte van een geluidbron gecorrigeerd voor optredende variaties in dB.
Symbool: Lw

LW,vlak = Lp1 - Rvlak + 10 log Svlak -6dB

LW,vlak = het niveau van het doorgelaten vermo gen per vlak (dB t.o.v. 10-12 W)
Lp1 = het geluiddrukniveau in de ruimte (dB)
Svlak = het oppervlak van het betreffende vlak (m²)
Rvlak = de geluidisolatie van het vlak (dB)
Lw = geluidvermogenniveau
W = geluidvermogen
W0 = referentievermogen, in het algemeen 10-12 watt

Geluidverstrooiing
Scattering
Streuung
dispersion acoustique; diffusion du son
Zie ook diffusie.
Verspreiding van geluid in alle richtingen.

Geluidvoortplanting
sound propagation
Schallaußbreitung
transmission du bruit
Het zich verplaatsen van het geluid.

Geluidwering
soundproofness
Lärmschutz
insonorisation; protection antibruit
Vermogen om overdracht van geluid te beperken of te verhinderen.
Gi = geluidwering van de gevel in dB in octaafband i
Ri = laboratorium geluidisolatiewaarde van de gevel in octaafband i
Cr = correctieterm
V = volume ontvangvertrek m³
T0 = referentienagalmtijd
S = oppervlakte van de gevel in m²

T0 woonruimte = 0,5 s
T0 andere ruimten = 0,8 s
Ga = geluidwering van de gevel in dB(A)
Gi = geluidwering van de gevel per octaaf band in dB
Ci = waarde van het standaardspectrum per octaafband in dB

Geluid, direct
direct sound
Direktschall
son direct
Overdracht van geluid volgens een directe weg.

Geluid, fluctuerend
fluctuating sound
fluktuierender Schall
bruit fluctuant
Een geluid waarvan het niveau voortdurend en in belangrijke mate varieert. De variaties kunnen zowel periodiek als niet-periodiek zijn.

Geluid, indirect
indirect sound
indirekter Schall
bruit indirect
Overdracht van geluid volgens een indirecte weg.

Geluiddruk, effectieve
effective sound pressure
effektiver Schalldruck
pression acoustique effective
De ervaren sterkte van geluid, uitgedrukt in de wortel uit het gemiddelde kwadraat van de geluiddruk.

Geluidveld, diffuus
diffuse acoustic field
diffuses Schallfeld
champ (acoustique) diffus
Situatie waarin het geluid uit alle richtingen komt.

Geperforeerde panelen
perforated panels
gelochte Platten
panneaux perforés
Absorberend materiaal met gaatjes erin.

Golflengte (geluid)
wavelength
Wellenlänge
longueur d'onde
Afstand tussen twee punten op identieke plaatsen in een geluidgolf.

Helmholtz-resonator
Helmholz resonator
Helmholtz Resonator
résonateur d'Helmholtz

Een doosvormige constructie bestaande uit geperforeerde plaat op enige afstand voor een akoestisch hard vlak, ten behoeve van geluidabsorptie.

Principe van een Helmholtz-resonator

Een resonator van dit type bestaat uit een afgesloten lcuhtvolume (V) dat via een kanaal in verbinding staat met 'buiten'. Dit systeem is te vergelijken bij een bepaalde frequentie, de resonatiefrequentie f0 bij loodrech inval. Hoerbij voert de luchtmass inm het kanaal een periodieke trilling uit op de veer(stijfheid) van het luchtvolume (V).

f0 = resonantiefrequentie
I = dwarsdoorsnede kanaal (m²)
V = luchtvolume (m³)
c = voortplantingssnelheid (m/s)

Indirect geluid
indirect sound
indirekter Schall
bruit indirect
Overdracht van geluid volgens een indirecte weg.

Interferentie
interference
Störung
interférence
Wederzijdse beïnvloeding van geluidgolven.

Isofoon
isofone
Isofoniekurve
isophones
Lijn waarlangs het luidheidsniveau constant is.

Isolatie-index voor contactgeluid (Ico)
impact noise insulation index
Trittschallschutzmaß
indice de I'isolation acoustique aux bruits
Getalswaarde die aangeeft in welke mate een ruimte gevrijwaard is van contactgeluid van buiten de ruimte.

Isolatie-index voor luchtgeluid (Ilu)
airborne sound insulation index
Luftschallschutzmaß
indice de I'isolation acoustique aux bruits aériens
Getalswaarde die aangeeft in welke mate een ruimte gevrijwaard is van luchtgeluid van buiten de ruimte.

Isoleren
to insulate
isolieren
isoler
Het tegengaan van geluidoverdracht.

Kierfactor
leak factor
Schlitzfaktor; Spaltfaktor
facteur de fente

Rekenwaarde waarmee de invloed van naden en kieren van een scheidingsconstructie op de geluidisolering berekend wordt.

Kierfactor K: normale, enkele kierdichting K = 3 ∙ 10-4
ramen met speciale dubbele kierdichting K = 10-5
gebouwen zonder kierdichting K = 3 ∙ 10-3

Kierterm Zie kierfactor

Kosten-eenheid (KE)
Kosten unit
Kosten-Einheit
terme de fente
Eenheid waarin de lawaaibelasting door vliegtuigen wordt uitgedrukt.

Lawaai
noise
Lärm
bruit
Hinderlijk of ongewenst geluid.

Lijnbron
line source
linienförmige Quelle
source linéique
Een in 1 dimensie oneindig lange bron, die evenveel energie uitzendt in richtingen loodrecht op de lijn (dus in de andere twee dimensies).

Luchtgeluid
airborne noise
Luftlärm; Luftschall
bruit aérien

Geluid dat wordt veroorzaakt door het direct in trilling brengen van lucht door een bron.

BRON → LUCHT ( → CONSTRUCTIE → LUCHT)
Principe van luchtgeluid

Luchtgeluid(s)isolatie
airborne sound insulation
Luftschalldämmung
isolation acoustique aux bruits aériens
Isolatie voor geluidtrillingen die, opgewekt door een of andere geluidbron, in de lucht aanwezig zijn.
Symbool: R

Luchtgeluid(s)isolatie-index Zie isolatie-index voor luchtgeluid.

Luidheidsniveau
loudnesslevel
Lautstärkepegel
sonie
Geluiddrukniveau gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het oor, uitgedrukt in foons. Symbool: Ln

Luistercomfort
listening comfort
Hörkomfort
con fort d'écoute
De mate waarin het gesproken woord op gemakkelijke en aangename wijze kan worden gevolgd.

Massa-veer resonantie (geluid)
mass-spring resononce
Masse-Federresonanz
résonante masse - ressort
Regelmatige trilling van materie veroorzaakt door geluid.

Meteo-correctie
meteo correction
Meteo Korrektur
correction otmosphérique
Een correctieterm (dB) voor meteo-variaties die op bepaalde geluidmetingen binnen het meteoraam moet worden toegepast om een langtijdig equivalent geluidniveau te verkrijgen.
Symbool: Cm

Meteoraam
meteo frame
Meteo Kasten
fenêtre météo
Verzamelnaam van meteorologische omstandigheden1 waarbij de geluidoverdracht zodanig is dat optimaal reproduceerbaar kan worden gemeten bij een zo groot mogelijke signaal-ruis verhouding.De meteorologische omstandigheden waaraan eiser worden gesteld zijn:
  • gemiddelde windsnelheid
  • gemiddelde windrichting
  • hoek tussen de lijn bron-ontvanger en de gemid delde windrichting

Nagalm
reverberation
Nachhall
réverbération
Verschijnsel dat er enige tijd gemoeid is met het uitsterven van geluid.

Nagalmtijd
reverberation time
Nachhallzeit
temps / la durée de réverbération
De tijd(s) die verloopt voordat, als een geluidbron wordt uitgeschakeld, het geluiddrukniveau 60 dB is gedaald.
Symbool: T
T = nagalmtijd in s
V = volume van de ruimte in m³
A = aanwezige geluidabsorptie

Noise-rating curve (NR-curve)
noise-rating curve
Lärmbewertungskurve
courbe NR
Curve van gelijke hinderlijkheid op basis van onderzoek naar de beleving van geluid.

Omgevingsgeluid
ambient noise
Umgebungsgeräusch
bruit ambiant
Het geluid aanwezig in een bepaalde situatie op een gegeven moment, meestal opgebouwd uit het geluid van vele bronnen die dichtbij of ver weg zijn.

Omloopgeluid
circulation noise
Schalllängsleitung durch Luft
voles secondaires; bruites diffractés
Geluidoverdracht via indirecte luchtwegen in een gebouw, al dan niet via constructietrillingen.

Omweggeluid zie omloopgeluid

Ontvangruimte
receptive room
Empfangsraum
local de réception
Ruimte in een gebouw waarin binnenkomend geluid gemeten wordt.

Paneelresonator
panel resonator
Platten-resonator
panneau résonateur
Paneelvormige constructie om geluid te absorberen

Pijngrens
pain treshold
Schmerzeschwelle
seuil de douleur; seuil de sensation douloureuse
Waarde van geluiddrukniveau die de mens als pijnlijk ervaart.

Puntbron
point source
Punktquelle
source ponctuelle
Een bron die gerekend wordt geluid af te stralen vanuit een dimensieloos punt in alle richtingen (3-dimensionaal).

Referentiedruk
reference pressure
Bezugsdruck
pression de référence
Het geluiddrukniveau waarnaar verwezen wordt bij metingen.

Referentiespectrum
reference spectrum
Bezugsspektrum
spectre de référence
Het geluidspectrum waarnaar verwezen wordt bij metingen.

Reflectie
reflection
Reflektion
réflexion
Weerkaatsing van geluid.

Reflectiecoëfficiënt
reflection coefficient
Reflektionskoeffizient
coefficient de réflexion
Getalswaarde van weerkaatst geluid gedeeld door invallend geluid.

Resonantiefrequentie
resonance frequency
Resonanzfrequenz
fréquence de résonance
De frequentie(Hz) waarbij een systeem in resonantie is, dat wil zeggen waarbij elke verandering in de aanstootfrequentie, hoe klein ook, een vermindering in de responsie van een systeem zou opleveren.
Symbool: f0
f0 = resonantiefrequentie bij loodrecht invallend geluid (spouwmuur)
m1 = massa ene spouwblad in kg/m³
m2 = massa andere spouwblad in kg/m³
b = breedte van de spouw in m

(Geluid)scherm/wal
shielding
Schutzwand
écran; parafouille
Constructie langs een weg om geluidhinder tegen te gaan.

Schermverzwakking
shielding attenuation
Abschirmmaß
De overdrachtverzwakking ten opzichte van het vrije veld en ten gevolge van een afscherming.

Schermwerking
shielding effect
Pegelminderung durch Schirme
effect d'écran
De invloed van een geluidscherm op geluidoverdracht.

Signaal-ruisverhouding (S/R-ratio)
signal/noise ration
Rauschabstand
rapport signal-bruit
Weergave van het verschil in het geluiddrukniveau tussen het waar te nemen signaal en de achtergrondruis, uitgedrukt in dB.

Soon
sone
Sone
sone
Eenheid waarin luidheid wordt uitgedrukt.

Spleetresonator
slitresonator
Spaltresonator
résonateur à lente
Constructie met spleten om geluid te absorberen.

Spouwresonantie
cavity resonance
Hohlraumresonanz
résonance du vide
Verslechtering van geluidisolatie van een dubbele wand als gevolg van staande luchtgeluidgolven in de spouw.

Spraakverstaanbaarheid
speech audibility
Sprachverständlichkeit
perception de la voix
De mate waarin het gesproken woord nog verstaanbaar is.

Stoorniveau
interference level
Störungsniveau
seuil de perturbation
De hoogte van het achtergrondgeluid die als storend ervaren wordt.

Uitklinktijd
structural reverberation time
Ausschwingzeit
temps d'extinction
Tijd in seconden waarin trillingen na uitschakeling van de aanstoting 60 dB in niveau afnemen.
Symbool: T60

Verbindingsdemping
junction transmission loss
Verbindungsdämpfung
amortissement à la jonction
Trillingsverzwakking bij overgang van een constructie naar een andere.

Verzwakking
attenuation
Dämpfung
affaiblissement
Vermindering van geluiddruk(niveau) door afstand, reflectie, demping etc., uitgaande van een bron.

Volumesnelheid
volumetric speed
Volumengeschwindigkeit
Aantal kubieke meters per seconde dat door trillend vlak wordt verplaatst.

(Geluid)wal/scherm
shielding
Lärmschutzwand
écran acoustique
Constructie langs een weg om geluidhinder tegen te gaan.

Wegdekcorrectie
road surface correction
Korrektur für Fahrbahndecken
correction de revêtement de route
Correctiefactor bij berekening van wegverkeergeluid voor de invloed van het type wegdek.

Zaalakoestiek
room acoustics
Raumakustik
acoustique des salles

Eigenschappen van een zaal die resulteren in eebepaalde geluidkarakteristiek van die zaal.

Ondersteuning van het directe geluid door nuttige reflecties en het voorkomen van echo's door het aanbrengen van absorberend materiaal.

Zendruimte
emission space
Senderaum
local d'émission
Ruimte in een gebouw waarin geluid ten behoeve van meting geproduceerd wordt.

Zichthoek
viewing angle
Blickwinkel
angle de vision
De hoek tussen de horizontaal van de geluidbron en de plaats van de toehoorder in een zaal of ruimte, met het oog op geluidbeleving.
Zichthoekcorrectie
viewing angle correction
Korrektur für Blickwinkel
correction de l'angle de vision
De bij berekening van geluidbelasting toegepaste correctie voor de invloed van tussen bron en waarnemer gelegen objecten, uitgedrukt in dB(A).

Zichtlijn
viewing line
Blickachse
lignes de mire
Verbindingslijn tussen het oog van de toeschouwer en het dichtstbijzijnde punt van het podium.

Zwevende dekvloer
floating floor construction
Decke mit schwimmenden Estrich
chappe flottante
Een afwerkvloer, opgelegd op een veerkrachtig materiaal.