0

publicatie: Uitwerkingsinstructie Toolkitconcepten gestapelde bouw

1 Inleiding

1 Inleiding

1.1 Over de Toolkit duurzame woningbouw

Praktische handreiking
De overheid stelt als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame woningbouw steeds hogere eisen aan CO2-reductie, gezondheid en (binnen)klimaat van woningen. De Toolkit duurzame woningbouw (versie september 2006) biedt projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, architecten en gemeenten een praktische handreiking bij het voldoen aan deze eisen en de communicatie met de bewoners van duurzame woningen. Zo'n handreiking is des te noodzakelijker nu een woning technisch steeds meer als een totaalsysteem wordt gezien.

Door middel van deze publicatie wordt duidelijk gemaakt op welke wijze het bouwkundig basisconcept uit de Toolkit duurzame woningbouw voor een galerijappartementengebouw en een urban villa kan worden uitgewerkt.
Voor rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen is een afzonderlijke publicatie verkrijgbaar.

Deze publicatie is bedoeld voor architecten en bouwers, zodat zij de uitgangspunten van de Toolkit kunnen toepassen in hun eigen beroepspraktijk.

Kwaliteitsprofielen
Voor elk aspect van de eisen aan duurzame woningbouw wordt een kwaliteitsprofiel gedefinieerd dat onderverdeeld is in diverse ambitieniveaus. Deze kwaliteitsprofielen zijn ontwikkeld voor CO2-reductie, stedelijke ecologie, gezondheid, comfort en klantgericht ontwikkelen. Op basis van drie methoden kan een milieuverantwoorde materiaalkeuze worden gemaakt.

Energie- en materiaalconcepten
Kern van de Toolkit duurzame woningbouw vormen ruim 30 praktisch uitgewerkte energieconcepten, geoptimaliseerd met computersimulaties en voorzien van financiële en prestatiekengetallen. Daarnaast zijn er vier materiaalconcepten en vier gezondheidsconcepten uitgewerkt. Per concept wordt de benodigde procesgang voor de realisatie beschreven. Dit gebeurt mede aan de hand van themabladen over onder andere warmte- en koudeopslag, outsourcing van duurzame energie-installaties en bewonersvoorlichting. Op basis van de Trias Energetica is nog meer aandacht besteed aan concepten met maximale vraagbeperking en concepten op basis van maximale inzet van duurzame-energietechnieken.

Publicatie uitwerkingsinstructie
Een aantal van de in de Toolkit duurzame woningbouw beschreven energieconcepten voor woongebouwen is in deze publicatie uitgewerkt. Uitgangspunt bij deze publicatie zijn het in de Toolkit gehanteerde bouwkundige basisniveau en de toegepaste referentiewoningen. De referentiewoningen zijn zo vormgegeven dat aan de huidige eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan. De energieprestatie voldoet aan EPC ≤ 0,8.

In deze publicatie staat voor twee woningtypen (galerijappartementengebouw en urban villa) uitgebreid beschreven op welke wijze de referentiewoningen zijn uitgewerkt, zowel bouwtechnisch als wat betreft de installaties voor verwarmen, warm tapwater, koelen en ventilatie. De nadruk ligt daarbij op bouwkundig georiënteerde informatie.
Door aanpassingen in de installatie (zonder ingrijpende aanpassing van het bouwkundig ontwerp) kunnen tevens verdergaande ambities op het gebied van energiebesparing worden gerealiseerd. Ook deze technieken en hun bouwkundige consequenties voor de twee woningtypen staan beschreven.

De hier beschreven energieconcepten zijn gebaseerd op het Toolkit basisniveau voor isolatie en kierdichting.

Initiatief en uitgave Toolkit duurzame woningbouw
De Toolkit duurzame woningbouw is een initiatief van:
Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw. www.depw.nl

De Toolkit duurzame woningbouw wordt uitgegeven door:

Uitgeverij Aeneas
Postbus 101
5280 AV Boxtel
Tel: 0411-650085
Fax: 0411-650080
www.aeneas.nl
info@aeneas.nl

Figuur 1-1

1.2 Leeswijzer

De technische uitwerking in deze brochure is gebaseerd op het Bouwbesluit, de NEN-normen en publicaties van SBR en ISSO. Tevens is gebruikgemaakt van bij SenterNovem aanwezige informatie.

In deze brochure ligt de nadruk op de bouwkundige aspecten. De installaties worden genoemd, voor zover deze van belang zijn voor de bouwkunde, vormgeving, indeling en detaillering. De brochure is ingedeeld in een bouwkundig deel, een installatietechnisch deel met bouwkundige aandachtspunten en een aantal toelichtingen over thema's/onderwerpen die betrekking hebben op bouwkundige en installatietechnische zaken.

Opzet:
Hoofdstuk 1 - blz. ?? - Inleiding
Hoofdstuk 2 - blz. ?? - Beschrijving referentiewoningen
Hoofdstuk 3 - blz. ?? - Beschrijving bouwdelen en componenten
Hoofdstuk 4 - blz. ?? - Beschrijving installatieconcepten
Hoofdstuk 5 - blz. ?? - Beschrijving installatiecomponenten en onderdelen
Hoofdstuk 6 - blz. ?? - Energieprestatieberekeningen
Hoofdstuk 7 - blz. ?? - Bouwkundige details