0

publicatie: Uitwerkingsinstructie Toolkitconcepten laagbouw

1 Inleiding

1 Inleiding

1.1 Over de Toolkit duurzame woningbouw

Praktische handreiking
De overheid stelt als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame woningbouw steeds hogere eisen aan CO2-reductie, gezondheid en (binnen)klimaat van woningen. De Toolkit duurzame woningbouw (versie september 2006) biedt projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, architecten en gemeenten een praktische handreiking bij het voldoen aan deze eisen en de communicatie met de bewoners van duurzame woningen. Dit geldt zeker nu een woning technisch steeds meer als een totaalsysteem wordt gezien.

Door middel van deze publicatie wordt duidelijk gemaakt op welke wijze het bouwkundig basisconcept uit de Toolkit duurzame woningbouw voor rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen kan worden uitgewerkt. Deze publicatie is bedoeld voor architecten en bouwers, zodat zij de uitgangspunten van de Toolkit kunnen toepassen in hun eigen beroepspraktijk.

Kwaliteitsprofielen
Voor elk aspect van de eisen aan duurzame woningbouw wordt een kwaliteitsprofiel gedefinieerd dat onderverdeeld is in diverse ambitieniveaus. Deze kwaliteitsprofielen zijn ontwikkeld voor CO2-reductie, stedelijke ecologie, gezondheid, comfort en klantgericht ontwikkelen. Op basis van drie methoden is een milieuverantwoorde materiaalkeuze te maken.

Energie- en materiaalconcepten
Kern van de Toolkit duurzame woningbouw vormen ruim 30 praktisch uitgewerkte energieconcepten, geoptimaliseerd met computersimulaties en voorzien van financiële en prestatiekengetallen. Daarnaast zijn er vier materiaalconcepten en vier gezondheidsconcepten uitgewerkt. Per concept wordt de benodigde procesgang voor de realisatie beschreven. Dit gebeurt mede aan de hand van themabladen over onder andere warmte- en koudeopslag, 'outsourcing' van duurzame energie-installaties en bewonersvoorlichting. Op basis van de trias energetica is nog meer aandacht besteed aan concepten met maximale vraagbeperking en concepten op basis van maximale inzet van duurzame energietechnieken.

Publicatie Uitwerkingsinstructie
Een aantal van de in de Toolkit duurzame woningbouw beschreven energieconcepten is in deze publicatie uitgewerkt.

Uitgangspunt bij deze publicatie is het in de Toolkit gehanteerde bouwkundige basisniveau en de toegepaste referentiewoningen.

De referentiewoningen zijn zo vormgegeven dat aan de huidige eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan. De energieprestatie voldoet aan EPC ≤ 0,8).

In deze publicatie staat voor twee woningtypen (rijwoning en twee-onder-een-kapwoning) uitgebreid beschreven op welke wijze de referentiewoningen zijn uitgewerkt; zowel bouwtechnisch als wat betreft de installaties voor verwarmen, warm tapwater, koelen en ventilatie. De nadruk ligt daarbij op bouwkundig georiënteerde informatie.

De hier beschreven energieconcepten zijn gebaseerd op het Toolkit-basisniveau voor isolatie en kierdichting.

Initiatief en Uitgave Toolkit duurzame woningbouw
De Toolkit duurzame woningbouw is een initiatief van: Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw. www.depw.nl

De Toolkit duurzame woningbouw wordt uitgegeven door:

Uitgeverij Aeneas
Postbus 101
5280 AV Boxtel
Tel: 0411-650085
Fax: 0411-650080
www.aeneas.nl
info@aeneas.nl

ISBN: 9075365780
Prijs: € 49,00

De Toolkit duurzame woningbouw is ook digitaal beschikbaar op internet: www.aeneas.nl/toolkit

Leeswijzer
De technische uitwerking in deze publicatie is gebaseerd op het Bouwbesluit, de NEN-normen en publicaties van SBR en ISSO. Tevens is gebruikgemaakt van bij SenterNovem aanwezige informatie.

De nadruk in deze publicatie ligt op de bouwkundige aspecten. De installaties worden genoemd voor zover deze van belang zijn voor de bouwkunde, vormgeving, indeling en detaillering.
De publicatie is ingedeeld in een bouwkundig deel, een installatietechnisch deel met bouwkundige aandachtspunten en een aantal toelichtingen over thema’s/onderwerpen die betrekking hebben op bouwkundige en installatietechnische zaken.