0

publicatie: Veilig invoeren van aansluitleidingen van nutsvoorzieningen

1 Inleiding

1 Inleiding

1.1 Doel

Het doel van deze publicatie is om bouwbedrijven te helpen bouwkundige voorzieningen te treffen, die het mogelijk maken aansluitleidingen van nutsvoorzieningen veilig in te voeren in woningen en woongebouwen. Daarbij ligt het accent op de invoering van de gasaansluitleiding, maar er wordt ook aandacht besteed aan de invoering van andere aansluitleidingen.

1.2 Achtergrond

Gebouwen worden ter verhoging van hun functionaliteit aangesloten op distributienetten van nutsvoorzieningen. Via deze netten wordt er gas, elektriciteit, leidingwater en warmte aangevoerd, maar vindt ook aanvoer of uitwisseling plaats van informatie, ten behoeve van radio- en televisieontvangst, telefoonverkeer en elektronisch dataverkeer. De aansluitleiding van een distributienet wordt in het gebouw verbonden met de installatie van de gebouweigenaar.

De beheerder van een distributienet is verantwoordelijk voor de leidingen tot aan het aansluitpunt. Het aansluitpunt ligt in het gebouw. En omdat de beheerder van het distributienet in het algemeen niet de eigenaar van het gebouw is, kan hijzelf niet de bouwkundige voorzieningen treffen die nodig zijn om de aansluitleiding veilig in het gebouw binnen te kunnen voeren.

De beheerder van een distributienet kan in zijn aansluitvoorwaarden eisen dat zijn klant bepaalde bouwkundige voorzieningen treft, maar de betreffende eisen mogen niet zwaarder zijn dan de eisen die daaraan in de Nederlandse bouwregelgeving, met name het Bouwbesluit 2003, zijn gesteld.

In de praktijk worden netbeheerders veelvuldig geconfronteerd met tekort schietende bouwkundige voorzieningen. Daarom is ervoor gekozen om naast de sporen 'normalisatie' en 'bouwregelgeving' nu ook meer gebruik te gaan maken van het spoor 'kennisoverdracht'.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 3 vormt de kern van deze publicatie. Daarin worden bouwkundige voorzieningen met bijbehorende uitvoeringsdetails beschreven, die een veilige invoering van aansluitleidingen van nutsvoorzieningen mogelijk maken.

Andere hoofdstukken gaan in op:

  • principe en terminologie van de invoering van aansluitleidingen (hoofdstuk 2),
  • de wettelijke eisen voor invoeringsvoorzieningen (hoofdstuk 4), en
  • de aansluitleiding en het aansluiten (hoofdstuk 5).