0

publicatie: Veilig wonen in bestaande bouw

1 Inleiding

1 Inleiding

Uit de cijfers van de Politiemonitor Bevolking 2001 blijkt dat in een jaar gemiddeld 5,3% van de Nederlanders te maken krijgt met woninginbraak of een poging daartoe. In 3,5% van de woningen in Nederland is in 2001 een poging gedaan om in te breken.

Woninginbraken of pogingen daartoe zijn één van de oorzaken waardoor veel Nederlanders gevoelens van onveiligheid ervaren. Als gevolg daarvan passen zij hun gedrag aan. Ruim een kwart van de Nederlanders voelt zich weleens onveilig. Een kleiner deel voelt zich vaak onveilig. Doordat mensen bang zijn, mijden ze bijvoorbeeld bepaalde plekken in hun woonplaats (10%) of doen ze 's avonds de deur niet meer open (17%).

Veiligheid heeft om die reden de grootst mogelijke aandacht van de overheid. Voor nieuwbouw zijn voor inbraakbeveiliging van woningen en gebouwen eisen opgenomen in het Bouwbesluit. SBR licht deze eisen toe en draagt oplossingen aan in publicatie 456 'Veilig wonen in nieuwbouw'. Deze publicatie onderscheidt zich van het politiekeurmerk door een meer praktische aansluiting op de bouw.
Voor bestaande bouw zijn er nog geen wettelijke eisen voor inbraakbeveiliging van woningen en/of woongebouwen. Hierbij moet de beveiliging worden ingevuld conform de van toepassing zijnde NEN-normen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw.

De beveiligingsaanpak tegen inbraak verschilt voor bestaande woningen overigens fundamenteel van die van nieuwbouw. Bij bestaande bouw gaat het om 6,5 miljoen woningen, die samen (grof geschat) 70.000 complexen vormen in 7000 wijken. Een enorm kapitaal vastgelegd in gebouwen en omgevingen, waar moeilijk en slechts langzaam iets aan is te veranderen. Ook is daar veel geld mee gemoeid. Zo omvatten de veranderingen ter verhoging van de veiligheid in de bestaande voorraad en -omgevingen, die corporaties, gemeenten en particuliere beheerders overwegen, miljarden euro's aan investeringen. Daarbij worden voornamelijk de prestatie-eisen uit het Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw gevolgd. Dit omdat, zoals al opgemerkt, het Bouwbesluit geen eisen stelt en dus geen houvast geeft voor ontwerp en uitvoering van inbraakbeveiliging.

SBR wil met deze publicatie woning- en gebouweigenaren/beheerders en ook ontwerpende en uitvoerende partijen alsmede de bouwtoelevering, de helpende hand reiken op het gebied van inbraakbeveiliging van de bestaande bouw. Van toepassing zijnde NEN-normen en het politiekeurmerk worden daar waar nodig uitgelegd en toegelicht. Maar daar blijft het niet bij. In deze publicatie gaat ook veel aandacht uit naar inbraakwerend hang- en sluitwerk en oplossingen gericht op de woonomgeving. Dit is vooral van belang voor woningcomplexen waar niet direct volgens een bestaande NEN-norm kan worden gewerkt, maar meer de 'Richtlijnen voor genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen' en de daarbij behorende productenlijsten moeten worden gehanteerd.

Leeswijzer
Bij het samenstellen van deze publicatie was het zeker niet de bedoeling aandacht te besteden aan alle in de bestaande bouw voorkomende gevelelementen en daarvoor oplossingen aan te dragen. Wél was het de bedoeling de kennis en ervaring rond een aantal veelvoorkomende probleemsituaties nader te belichten en daarbij ook aan te geven in welke situaties het beveiligen met hang- en sluitwerk nauwelijks zinvol is. In hoofdstuk 2 wordt daarvoor eerst een probleemschets gegeven. Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op de regelgeving, de normering, de beoordelingsrichtlijnen en het politiekeurmerk. In hoofdstuk 4 worden oplossingen voor woningen en woongebouwen belicht. Op woningniveau wordt verder nog ingegaan op aanverwante onderwerpen zoals verlichting, glas en lichtkoepels. In hoofdstuk 5 wordt hierop dieper ingegaan met het beschrijven van oplossingen voor de verschillende bouwelementen zoals deuren, ramen, kozijnen, enz.
Aan de direct op de woning aansluitende omgeving wordt aandacht besteed in hoofdstuk 6. Op beknopte wijze wordt tenslotte inzicht gegeven in de beveiligingsmaatregelen voor de woonomgeving op grotere schaal, waarbij routes, tunnels, parkeergarages, fietsenstallingen, straatmeubilair e.d. een belangrijke rol kunnen spelen.