0

publicatie: Veilig wonen in nieuwbouw

Woord vooraf

Woord vooraf

Uit jaarlijkse onderzoeken en enquêtes wordt steeds duidelijker dat ons gevoel van veiligheid (thuis, in en buiten de woonbuurt, op openbare plekken) sterk afneemt. Elk mens gaat daarbij op zijn of haar gevoel af. Als een gebouw of een plek onveilig aanvoelt, dan wordt die automatisch vermeden. Midden jaren tachtig is de overheid daarom, met het uitbrengen van de regeringsnota Samenleving en Criminaliteit, een beleid gestart om door middel van preventieve maatregelen het 'afnemende' veiligheidsgevoel bij de burgers een halt toe te roepen. De nota richt zich daarbij op inbraak/diefstal, vandalisme, agressie/geweld en brand. Daarbij wordt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid gelegd bij ontwerpers en bouwers van de gebouwde omgeving, omdat met planologische, bouwkundige en bouwtechnische oplossingen preventie maximaal kan worden ingevuld.

Door de bouw is hierop enthousiast gereageerd. Samen met partijen is naar oplossingen gezocht om de uitgangspunten van de nota waar mogelijk in praktijk te brengen. Diverse publicaties zijn op de markt verschenen waaronder het Politiekeurmerk Veilig Wonen en de SBR-reeks Beveiliging van gebouwen. In deze eind jaren tachtig, begin jaren negentig uitgebrachte SBR-publicaties wordt aandacht geschonken aan woningen, winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en wijkcentra, waarbij het specifiek gaat over het op rationele wijze beveiligen van gebouwen en vandalismebestrijding in de directe omgeving ervan.

Ondanks de nota was er tot voor kort geen verplichting om voldoende veiligheidsvoorzieningen aan te brengen aan woningen en gebouwen. Ook neemt ondanks de preventieve maatregelen de criminaliteit in de woonomgeving nog steeds toe. Daarin komt nu verandering omdat ingaande 1999 eisen in het Bouwbesluit zijn geformuleerd aangaande inbraakwerend hang- en sluitwerk van woningen. Hierop betrekking hebbende Nationale Normen zijn aangepast en er is een nieuwe norm ontwikkeld voor de bereikbaarheid van gevelelementen.

Deze verandering is voor SBR aanleiding geweest om de reeks Beveiliging van gebouwen aan te passen en opnieuw uit te brengen. Een mooie gelegenheid tevens om de laatste stand van zaken betreffende inzichten in en mogelijkheden voor beveiligen voor het voetlicht te brengen. Want op dit gebied heeft de tijd niet stilgestaan. Op basis van gebeurtenissen in de praktijk zijn, met gebruikmaking van de nieuwste ontwikkeling op elektronicagebied, hoogwaardige producten ontwikkeld om woningen en gebouwen tegen inbraak te beschermen. Ontwerpers en bouwers kunnen van die kennis gebruik maken om de in de nota Samenleving en Criminaliteit toegewezen verantwoordelijkheid waar te maken.