0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 2

Voorwoord

Voorwoord

De overheid acht het haar taak om uit een oogpunt van de volksgezondheid en ter beperking van geluidhinder eisen te stellen aan de verschillende geluidsaspecten van woningen. Zij doet dit door in het Bouwbesluit grenswaarden vast te leggen. Met de introductie van het Bouwbesluit zijn de in de praktijk te realiseren minimum prestatie-eisen inzake de luchtgeluidsisolatie tussen woningen gemiddeld met 3 dB verhoogd ten opzichte van die van de vorige regelgeving. [lit. 1]. Maar ook al wordt er aan die eisen voldaan, aangenomen wordt dat deze 'stap voorwaarts' in de praktijk te klein is om als een duidelijk merkbare verbetering te worden ervaren. In het algemeen wordt aangenomen, dat een verbetering van de luchtgeluidsisolatie met ten minste 5 dB noodzakelijk is om het aantal gehinderden te halveren. Voor contactgeluiden zou dan zelfs een stap van ten minste 10 dB moeten worden gemaakt. [lit. 2]. Deze aanbevelingen voor een hogere geluidsisolatie maken deel uit van het project Duurzaam Bouwen (DuBo), maar behoren nog niet tot het 'standaardpakket'. De verwachting is dat binnen dit kader de komende tijd verschillende bouwinitiatieven zullen worden ontplooid, waarbij die aanbevelingen voor een hogere geluidsisolatie een integraal onderdeel zijn van het pakket DuBo-maatregelen.

Rekenmodellen en principes van constructies hoe men deze hogere prestaties in de praktijk kan realiseren, zijn weliswaar voorhanden [lit. 3 en lit. 4], de verspreiding van deze kennis is echter in de bouw nog maar nauwelijks op gang gekomen. Dit geldt ook voor de ervaring die is opgedaan met verschillende woningbouwprojecten met een hogere geluidsisolatie. Een en ander wordt vaak bemoeilijkt doordat de gegevens die voor de geluidsisolatie van belang zijn niet in gestructureerde vorm beschikbaar zijn, dan wel niet volledig zijn. Het gaat dan om gegevens zoals de gerealiseerde prestaties, kritische aansluitdetails, materiaalgebruik of knelpunten die tijdens de bouwfase zijn opgetreden. Ook de realisatie van speciale 'voorbeeldprojecten' vindt in de praktijk nog maar weinig navolging [lit. 5]. Wellicht zijn de toegepaste bouwkundige details van dergelijke projecten 'te specifiek', dan wel vindt men ze 'te duur' om een brede toepassing mogelijk te maken.

Een van de speerpunten uit het actieplan van het voormalige Overlegplatform Bestrijding Burenlawaai (OBB) is de verhoging van de kwaliteit van de geluidsisolatie op vrijwillige basis. Een belangrijk initiatief op dit gebied betreft het bestemmingsplan Veldhuizen, behorende tot de Vinex-locatie Leidsche Rijn binnen de gemeente Vleuten - De Meern. Hierbij zijn de gemeente en de projectontwikkelaars oveeengekomen om voor alle eengezinswoningen binnen het bestemmingsplan een Ilu;k ≥ + 5 dB en Ico ≥ + 10 dB te realiseren. In opdracht van de gemeente is Lichtveld Buis & Partners BV (hierna LBP) betrokken bij de realisatie van deze geluidsisolatie. Daarnaast zijn er naast Wilma Vastgoed ook akoestici bij betrokken. Binnen dit bestemmingsplan is het project Polderland met de bouwblokken P7, P8, P19-21, P29 en P30 een goed voorbeeld van het realiseren van een hoge geluidsisolatie met nieuwe technieken.

De nieuwe techniek betreft het bouwen van eengezinswoningen met ter plaatse in beton gestorte ankerloze spouwmuren. Juist vanwege de nieuwe techniek en de gehele begeleiding van het project past dit plan uitstekend binnen het actieplan van het voormalige OBB.
De totstandkoming van het onderhavige studierapport is begeleid door een aantal leden van het vroegere OBB:

mevr. ir. J.G.M Bults Nationale Woningraad (NWR Quintis bv)
dhr. ir. R.C. Dorgelo projectmanager, Stichting Bouwresearch (SBR)
dhr. ing. R. Muchal Stadswerk/Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica
dhr. ir. W.G.M. Beentjes, rapporteur Lichtveld Buis & Partners B.V.
dhr. ir. L.J. Hoekstra Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
dhr. ir. J. Kuiper Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)
dhr. ing. J. Kramer Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)
dhr. ir. P.J. van Luijk VROM - DGVH
dhr. mr. R.C.B. Parqui VROM - DGM
dhr. ir. G. Meerdink DGMR Raadgevend Ingenieursbureau bv

Bij de bouw zijn de volgende personen betrokken:

dhr. A. de Jong Wilma Vastgoed, Vleuten - De Meern, projectontwikkeling
mw. H. Hendriks Bouwfonds - Fortis VGO Leidsche Rijn, projectontwikkeling
dhr. ing. R. Tijmense Wilma Vastgoed, Vleuten - De Meern, projectleiding
dhr. ir. J.J.M. van Bree Wilma Weert, akoestisch adviseur
dhr. A.A. Auée energie- en milieucoördinator gemeente Vleuten - De Meern
dhr. C. van Unen Ontwikkelingsbedrijf van gemeente Vleuten - De Meern
dhr. P. Daalhuizen opzichter BWT gemeente Vleuten - De Meern
dhr. P. Vermeer uitvoerder Wilma Bouw
dhr. P. Kloet Kloet & Van der Merwe Architecten te Delft
mw. A. Harmsen Kloet & Van der Merwe Architecten te Delft

Voor de totstandkoming van het rapport is subsidie verkregen van het Ministerie van VROM-DGVH.