0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 4

1 Inleiding

1 Inleiding

De overheid acht het haar taak om uit oogpunt van de volksgezondheid en ter beperking van geluidshinder eisen te stellen aan de verschillende geluidsaspecten van woningen. Zij doet dit door in het Bouwbesluit grenswaarden vast te leggen. Voor velen is de geluidsisolatie tussen woningen die daarmee wordt beoogd, onvoldoende. In het algemeen wordt aangenomen dat een verhoging van de luchtgeluidsisolatienorm met ten minste 5 dB noodzakelijk is om het aantal gehinderden te halveren. Ten opzichte van de contactgeluidsisolatie-eis Ico ≥ 0 dB uit het Bouwbesluit van vóór 2003 wordt in het nieuwe Bouwbesluit een verhoging van 5 dB ingevoerd naar een minimumeis van Ico ≥ +5 dB. Hierdoor wordt het isolatieniveau van lucht- en contactgeluidsisolatie, qua beleving op hetzelfde niveau gebracht. Om qua beleving echter op hetzelfde niveau te komen als bij de verhoogde luchtgeluidsisolatie, dient de contactgeluidsisolatie ten opzichte van het nieuwe Bouwbesluit nog eens met 5 dB te worden verhoogd. Dit resulteert dan in de aanbevelingen voor een hogere geluidsisolatie (Ilu;k ≥ +5 dB en Ico ≥ +10 dB) die als aanbeveling S407 deel uitmaken van het pakket Duurzaam Bouwen (DuBo). Zij behoren echter niet tot het 'standaardpakket'.

In de nota ‘Geluid en Wonen’ van het ministerie van VROM worden initiatieven om op projectniveau een hogere geluidsisolatie te realiseren, toegejuicht en gestimuleerd. Naast dit overheidsinitiatief is de verhoging van de geluidsisolatie op vrijwillige basis reeds lang één van de speerpunten uit het actieplan van het voormalige Overlegplatform Bestrijding Burenlawaai (OBB) geweest. Ook met prefabbetonnen casco’s met ankerloze spouwmuren is naar mogelijkheden gezocht om de DuBo-kwaliteit te realiseren. Eén van de mogelijkheden daarbij was het realiseren van een verdiepte fundering van 0,5 m. In dit project is dit gerealiseerd door een extra sleuf in de fundering aan te brengen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de bouwer zijn de gegevens van dit experiment vastgelegd in het SBR-studierapport 502b. De onderhavige publicatie bevat de belangrijkste gegevens uit dit rsapport.

Indien u detailleert overeenkomstig de in deze brochure opgenomen details, kan een geluidsisolatie worden bereikt zoals in de tabellen is weergegeven.

Dit project is mede gefinancierd door het Directoraat-Generaal Wonen van het ministerie van VROM.

Geluid en geluidswerende aspecten
achtergrondgeluid
geluidsbelasting
geluidswering van uitwendige scheidingsconstructies
lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen
lucht- en contactgeluidsisolatie binnen de woning
lucht- en contactgeluidsisolatie naar andere ruimten
geluid afkomstig van installaties buiten de woning
geluid afkomstig van installaties binnen de woning
geluidsabsorptie in gemeenschappelijke verkeersruimten
speciale aandacht voor: lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen
bijzonderheden:
  • toepassing van prefabbeton cascosysteem met ankerloze spouwmuren
  • prefabbetonwanden op de beganegrondvloer
  • toepassing van verdiepte spouw (500 mm) met extra sleuf in de fundering
  • niet-dragende binnenwanden van cellenbeton
  • effect van onderdorpels
  • toepassing van mechanisch afvoersysteem met gelijkstroommotor
  • 5 dB(A) hogere geluidswering op 1e verdieping aan de voorzijde
  • bepaling van de geluidsklasse (GK) conform NEN 1070:1999

Projectgegevens
Object : woningen type Calliope bestemmingsplan Veldhuizen, de bouwblokken L54, L55 en L56 te Vleuten - De Meern
Bouwjaar : 2000/2001
Opdrachtgevers : Amstelland Ontwikkeling Wonen BV te Nieuwegein
Architect : Groosman Partners architecten/adviseurs te Rotterdam
Aannemer : Wilma Bouw te Utrecht, thans BAM Wilma Bouw te Bunnik
Adviseur : LBP BV te Utrecht
Metingen : LBP BV te Utrecht
Meetdatum : september 2001
Bijzonderheden : realiseren van Ilu;k ≥ +5 dB en Ico ≥ +10 dB