0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 5

1 Inleiding

1 Inleiding

De overheid acht het haar taak om uit oogpunt van de volksgezondheid en ter beperking van geluidshinder eisen te stellen aan de verschillende geluidsaspecten van woningen. Zij doet dit door in het Bouwbesluit grenswaarden vast te leggen. Voor velen is de geluidsisolatie tussen woningen die daarmee wordt beoogd, onvoldoende. In het algemeen wordt aangenomen dat een verhoging van de luchtgeluidsisolatienorm met ten minste 5 dB noodzakelijk is om het aantal gehinderden te halveren. Ten opzichte van de contactgeluidsisolatie-eis Ico ≥ 0 dB uit het Bouwbesluit van vóór 2003 wordt in het nieuwe Bouwbesluit een verhoging van 5 dB ingevoerd naar een minimumeis van Ico ≥ +5 dB. Hierdoor wordt het isolatieniveau van lucht- en contactgeluidsisolatie, qua beleving op hetzelfde niveau gebracht. Om qua beleving op hetzelfde niveau te komen als bij de verhoogde luchtgeluidsisolatie zou dan ten opzichte van het nieuwe Bouwbesluit nog een stap van ten minste 5 dB moeten worden gemaakt. Dit resulteert dan in aanbevelingen voor een hogere geluidsisolatie (Ilu;k ≥ +5 dB en Ico ≥ +10 dB) die als aanbeveling S407 deel uitmaken van het pakket Duurzaam bouwen (Dubo). Zij behoren echter niet tot het 'standaardpakket'.

In de beleidsbrief ‘Geluid en Wonen’ worden initiatieven om op projectniveau een hogere geluidsisolatie te realiseren, toegejuicht en gestimuleerd. Naast dit overheidsinitiatief is de verhoging van de geluidsisolatie op vrijwillige basis reeds lang één van de speerpunten geweest uit het actieplan van het voormalige Overlegplatform Bestrijding Burenlawaai (OBB). In een dergelijk kader zijn ook met betrekking tot houtskeletbouw door de bouwer van het onderhavige project in de afgelopen jaren de mogelijkheden verkend tot het realiseren van een verhoogd kwaliteitsniveau. Een voorbeeld hiervan is dit project, uitgevoerd in het bestemmingsplan ‘Het nieuwe Glas’ te Hoorn. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de bouwer zijn de gegevens van dit experiment vastgelegd in het studierapport SBR 503b. De onderhavige publicatie bevat de belangrijkste gegevens uit dit rapport.

Indien u detailleert overeenkomstig de in deze brochure opgenomen details, kan een geluidsisolatie worden bereikt zoals in de tabellen is weergegeven.

Dit project is mede gefinancierd door het Directoraat-Generaal Wonen van het ministerie van VROM.

Geluid en geluidswerende aspecten
achtergrondgeluid
geluidsbelasting
geluidswering van uitwendige scheidingsconstructies
lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen
lucht- en contactgeluidsisolatie binnen de woning
lucht- en contactgeluidsisolatie naar andere ruimten
geluid afkomstig van installaties buiten de woning
geluid afkomstig van installaties binnen de woning
geluidsabsorptie in gemeenschappelijke verkeersruimten
speciale aandacht voor: lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen
bijzonderheden:
  • toepassing van HSB-constructies voor een hogere geluidsisolatie
  • HSB-wanden op betonnen begane grondvloer
  • niet-dragende binnenwanden metalen C-profielen en gipskartonplaten
  • toepassing van mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht met overspraakdempers in de kanalen en geen ventilatieroosters in de gevel
  • bepaling van de geluidsklasse(GK) conform NEN 1070:1999

Projectgegevens
Object : woningen type Volute bestemmingsplan ‘Het Nieuwe Glas’ te Hoorn
Bouwjaar : 2000/2001
Opdrachtgevers : De Peyler Vastgoed B.V. te Hoorn
Architect : Zeeman Architecten BNA te Hoorn
Aannemer : Ooms Bouwmaatschappij bv te Scharwoude
Adviseur : LBP BV te Utrecht
Metingen : LBP BV
Meetdatum : oktober-november 2001
Bijzonderheden : Realiseren van Ilu;k ≥ +5 dB en Ico ≥ +10 dB