0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 3

1 Inleiding

1 Inleiding

De overheid acht het haar taak om uit oogpunt van de volksgezondheid en ter beperking van geluidhinder eisen te stellen aan de verschillende geluidaspecten van woningen. Zij doet dit door in het Bouwbesluit grenswaarden vast te leggen. Voor velen is de geluidisolatie tussen woningen die daarmee wordt beoogd onvoldoende. In het algemeen wordt aangenomen dat een verhoging van de luchtgeluidisolatienorm met ten minste 5 dB noodzakelijk is om het aantal gehinderden te halveren. Voor contactgeluiden zou dan zelfs een stap van ten minste 10 dB moeten worden gemaakt. Deze aanbevelingen voor een hogere geluidisolatie maken inmiddels deel uit van het project Duurzaam Bouwen (DuBo). Zij behoren echter nog niet tot het 'standaardpakket'.

Een van de speerpunten uit het actieplan van het voormalige Overlegplatform Bestrijding Burenlawaai (OBB) is de verhoging van de geluidisolatiekwaliteit op vrijwillige basis. Zo zijn ook in het bestemmingsplan Veldhuizen, onderdeel van de Vinex locatie Leidsche Rijn te Vleuten - De Meern , projecten verrezen met een verhoogde geluidisolatie, die pasten in dit actieplan. In nauwe samenwerking met de gemeente Vleuten - De Meern1, de opdrachtgevers en de bouwer zijn de gegevens van dit experiment vastgelegd in het SBR-werkdocument 499b. De onderhavige publicatie bevat de belangrijkste gegevens uit dit werkdocument.
De in dit project geldende eisen nemen echter een middenpositie in, waarbij voor dit project als uitgangspunt voor de luchtgeluidisolatie Ilu;k ≥ +2 dB en voor de contactgeluidisolatie Ico ≥ +5 dB. Dit is ingegeven door de extra moeilijkheidsgraad bij woongebouwen om de niveaus uit DuBo te kunnen realiseren en de beschikbare financien en de beschikbare hoogte in het geouw. Het niveau Ico ≥ +5 dB is onlangs actueel geworden omdat de overheid de minimumeis voor contactgeluidisolatie naar verblijfsgebieden met ingang van het nieuwe Bouwbesluit gaat verhogen van Ico ≥ 0 dB naar Ico ≥ +5 dB. Hiermede is dit project als het ware een proefproject geworden ter realisatie van dit isolatieniveau, met name in verticale richting. In horizontale richting is tevens sprake van een proefproject wat betreft het realiseren van Ilu;k ≥ +5 dB en Ico ≥ + 10 dB. Dit project is dan een vervolg op het project “Hogere geluidisolatie met massieve betonnen bouwmuren?” (publicatie 61.442.C.98 van SBR).

Sinds 1 januari 2001 behorende bij de gemeente Utrecht.

Indien u detailleert overeenkomstig de in deze brochure opgenomen details, kan een geluidisolatie worden bereikt, zoals in de tabellen is weergegeven.

Voor de totstandkoming van deze publicatie is subsidie verkregen van het Ministerie van VROM-DGVH.

Geluid en geluidwerende aspecten
achtergrondgeluid
geluidbelasting
geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies
lucht- en contactgeluidisolatie tussen woningen, zowel horizontaal als verticaal
lucht- en contactgeluidisolatie binnen de woning
lucht- en contactgeluidisolatie naar andere ruimten
geluid afkomstig van installaties buiten de woning
geluid afkomstig van installaties binnen de woning
geluidabsorptie in gemeenschappelijke verkeersruimten
speciale aandacht voor: lucht- en contactgeluidisolatie tussen woningen
bijzonderheden:
  • toepassing van extra zware massieve woningscheidende wanden en vloeren
  • realisatie van Ico ≥ +5 dB bij boven elkaar gelegen woningen
  • de begane grondvloer los naast de woningscheidende wanden
  • toepassing van lichte woningscheidende wanden tussen de hal van de bovenwoning en de benedenwoning
  • toepassing van metalstud-wanden als niet-dragende binnenwanden
  • Ilu;k =-20 dB wanden tussen sanitaire ruimten en verblijfsruimten
  • bepaling van de geluidklasse(GK) conform NEN 1070:1999

Projectgegevens
Object : Woningen Waterland , blok 21,22 en 23 in bestemmingsplan Veldhuizen, Leidsche Rijn, gelegen aan de Does, Dintel en Drecht te Vleuten - De Meern
Bouwjaar : 1999/2000
Opdrachtgever : Genua Projecten BV te Utrecht namens Amnis / Woningstichting Vleuten - De Meern
Architect : Roelf Steenhuis Architekten te Delft
Aannemer : Fleuri & Van den Heuvel te Nieuwegein
Adviseur : LBP BV te Utrecht
Metingen : LBP BV te Utrecht
Meetdatum : Juli - September 2000
Bijzonderheden : Realiseren van Ilu;k ≥ +2 dB en Ico ≥ +5 dB