0

Rapport 92-7 Kritisch chloridegehalte in gewapend beton - C92-7

In rapport 92-7 wordt gerapporteerd over de resultaten van het onderzoek naar het kritische chloridegehalte of wel het chloridegehalte, waarbij binnen de gestelde levensduur de wapening dusdanig wordt aangetast dat curatieve maatregelen nodig zijn dan wel preventieve maatregelen moeten worden gen...

Jaar: 1992

Rapport 92-6 Realkalisatie en chloride-extractie van beton - C92-6

Rapport 92-6 beschrijft de op dit moment bestaande kennis en de beschikbare literatuur over elektrochemische realkalisatie en chloride-extractie van beton, mede aan de hand van beschikbare informatie over ervaringen bij (proef)projecten.

Jaar: 1992

Rapport 91-5 Doorbuiging van liggers van betongranulaatbeton - C91-5

In het hier beschreven onderzoek zijn de doorbuigingsaspecten van liggers met rechthoekige doorsnede c.q. van in één richting dragende vloeren vervaardigd van betongranulaatbeton vergeleken met die van normaal grindbeton.

Jaar: 1991

CUR Rapport 90-3 Carbonatatie, corrosie en vocht - C90-3

In dit onderzoek is beschreven wat de invloed is van het Nederlandse klimaat op de vochthuishouding in de buitenste laag beton, de betondekking, die mede is bedoeld om de wapening te beschermen.

Jaar: 1990

Rapport 89-5 Kathodische bescherming van betonconstructies - C89-5

Op basis van een literatuurstudie wordt een "state of the art"-overzicht gegeven met betrekking tot de kathodische bescherming van betonconstructies.

Jaar: 1989

Rapport 2006-3 Recyclingbrekerzand en fijne fractie beton- en menggranulaat als toeslagmateriaal voor beton - C2006-3

CUR Rapport 2006-3 gaat in op de achtergronden bij de voorwaarden waaronder hergebruikte fijne fracties van beton- en menggranulaat mogen worden toegepast uit CUR-Aanbeveling 106.

Jaar: 2007

Rapport 2005-4 Inspecteren en beoordelen van betonconstructies waarin ASR wordt vermoed of is vastgesteld - C2005-4

In CUR-Aanbeveling 102 'Inspecteren en beoordelen van betonconstructies waarin ASR (alkali-silicareactie) wordt vermoed of is vastgesteld' kan niet uitgebreid worden ingegaan op de achtergronden van de rekenregels. Rapport 2005-4 is opgesteld om de gehanteerde formules te onderbouwen.

Jaar: 2006

Rapport 2005-2 Strokenvloeren - C2005-2

In dit achtergrondrapport, behorend bij CUR-Aanbeveling 99 'Strokenvloeren', is een aantal aspecten uit de Aanbeveling toegelicht en/of onderbouwd.

Jaar: 2005

Rapport 2003-1 Alkali-silica reactie in beton - C2003-1

Dit rapport bevat de achtergronden waarop de herziene Aanbeveling is gebaseerd, waarbij er voor is gekozen de beschikbaarheid van alkaliën te minimaliseren door een juiste keuze van het cement en/of betonsamenstelling en pas als dat niet mogelijk is de ASR gevoeligheid van toeslagmaterialen te be...

Jaar: 2003

Rapport 2002-6 Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van grondstoffen voor beton - C2002-6

Rapport 2002-6 Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van grondstoffen voor beton

Jaar: 2002

Rapport 2002-2 Ringonderzoek naar de samendrukkingsproef - C2002-2

Bij de bepaling van geotechnische parameters bij de uitvoering van grondonderzoek in het laboratorium blijken onderlinge verschillen op te treden. Dit was aanleiding om in CUR-verband onderzoek te doen naar variaties in de bepaling van parameters bij de samendrukkingsproef en naar de hiermee same...

Jaar: 2002

Rapport 2002-1 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal - C2002-1

Het onderzoek heeft aangetoond dat het toepassingsgebied van menggranulaatbeton verder kan worden uitgebreid. Ten opzichte van CUR-Aanbeveling 58 is de beperking tot alleen wanden en de beperking tot maximaal sterkteklasse B35, weggevallen.

Jaar: 2002

Rapport 2001-8 BEARING CAPACITY OF STEEL PIPE PILES - C2001-8

Bearing capacity of steel pipe piles

This Report is the outcome of two year's work by the CUR commision C 118. The study on the bearing capacity of open and closed ended steel pipe piles has resulted in the formulation of new design methods to be used for thick walled offshore structures. As an aid to evaluation of the various desig...

Jaar: 2001

Rapport 2001-7 Vloeistofindringing in beton - C2001-7

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving

Jaar: 2007

Ontwerpregels voor trekpalen - C2001-4

In september 1998 is CUR-rapport 98-8 ‘Ontwerpregels voor trekpalen’ gepubliceerd. Overeenkomstig de destijds gemaakte planning is het rapport na enkele jaren gebruik in de praktijk geëvalueerd. Dit heeft geleid tot deze nieuwe versie van dit rapport.

Jaar: 2001

Rapport 2001-1 Invloed betonsamenstelling op vloeistofindringing - C2001-1

CUR-commissie D 29 heeft onderzoek verricht naar de vloeistofdichtheid van beton voor bodembeschermende voorzieningen. In dit rapport wordt het onderzoek dat in CUR/PBV-verband is uitgevoerd beschreven.

Jaar: 2001

Betonschade kwaaitaal en manta vloerelementen in de woningbouw - C2000-1

Rapport 2000-1

Het Ministerie van VROM/DGVH heeft aan de Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) te Gouda opdracht verstrekt om onderzoekswerkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden vormen onderdeel van een breed onderzoek naar de landelijke omvang van betonschade aan bega...

Jaar: 2000

Richtlijn_meten_en_monitoren_van_bouwputten_cover-1455272566

Richtlijn meten en monitoren van bouwputten - CRW C223

Voor kwaliteits- en risicomanagement C223

Deze richtlijn helpt opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers, maar ook verzekeraars en vergunningverleners om monitoring op een nuttige manier te ontwerpen en in te zetten in de verschillende projectfasen, van planfase via ontwerp en uitvoering naar beheer.

Jaar: 2010

207 Rotterdam sheet pile wall field test - C207

Jaar: 2002

Rapport 185 Secundaire toeslagmaterialen in beton - C185

Secundaire toeslagmaterialen in beton

Het ontgrondingenbeleid van de overheid houdt in dat nieuwe concessies voor winning van rivierzand en -grind nog maar spaarzaam worden afgegeven. Hierdoor moeten andere, "alternatieve" materialen worden gezocht om te kunnen voldoen aan de jaarlijkse behoefte aan toeslagmaterialen voor beton.

Jaar: 1996