0

Wat levert dit project op?

Doel is het creëren van een landelijk bruikbare kansenkaart voor groen en water.

Kansenkaart 

Met pilots in verschillende steden stelt het projectteam per (deel van) de stad een knelpuntenkaart, risicokaart en tenslotte een kansenkaart op. Per klimaatscenario wordt het risico voor wateroverlast en droogte meegenomen. 

Betere samenwerking

Een minstens zo belangrijke opbrengst van dit project moet zijn de hechtere samenwerking tussen bewoners, lokale belangenorganisaties en professionals. Lokale initiatieven moeten verbonden worden met wetenschappelijke kennis, bijvoorbeeld die van de klimaateffectatlas van Alterra. 


Waarom dit project?

Op tal van plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan nieuwe inrichtingsprincipes bij stedelijke vernieuwing en herontwikkeling van bijvoorbeeld oude industrieterreinen. 

Pilots gezocht

Om de mogelijkheden voor groen en water per (deel) van een stad zo goed mogelijk in beeld te brengen, wordt in het kader van dit project gewerkt binnen pilots in een aantal landschappen: een beekdallandschap, een rivierenlandschap, een zandlandschap en een laagveen- en kleilandschap. 

SBRCURnet zoekt momenteel nog naar pilots in andere steden. Dus u kunt zich nog bij ons aanmelden!Groen en water in de stad 1

Wat is de rol van SBRCURnet?

De rol van SBRCURnet is de inbreng van onafhankelijke deskundigheid vanuit verschillende disciplines, het uitbouwen van dit lokale initiatief naar meer steden en het ontwikkelen van gereedschappen waarmee de kansen voor groen en water bij stedelijke ontwikkeling in kaart kunnen worden gebracht. In samenwerking met het Hogeschoolonderwijs wordt nagedacht over een onderwijsmodule.  

Particulier initiatief

Dit project is gestart in Tilburg op initiatief van mevrouw Lucy Bathgate, inwoner van Tilburg. Andere inwoners en de community StadseBoeren hebben zich bij dit initiatief aangesloten. Er wordt verder samengewerkt met het waterschap De Dommel en het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAST). 

Ger Vergeer
Ger Vergeer
Senior projectmanager

Telefoon: 015-303 05 86